KRIZOVÝ PLÁN

Příloha č. 1  Provozního řádu lesního klubu Lesokruh

Krizový plán lesního klubu Lesokruh, z. s.

Úraz dítěte

Průvodci přítomní na místě úrazu jej vyhodnotí a na základě tohoto hodnocení postupují:

  • v případě, že je dítě v ohrožení života, první z průvodců zajišťuje první pomoc a druhý volá záchrannou službu 155 a zajišťuje bezpečnost ostatních dětí. Jakmile je to možné, informuje průvodce rodiče dítěte a koordinátorku lesního klubu.
  • v případě, že se jedná o drobný úraz, je dítě ošetřeno na místě a po návratu do zázemí je o tomto proveden zápis v knize úrazů, který při vyzvedávání dítěte podepíše rodič dítěte.

Šíření infekce, parazitů

Průvodce neodkladně informuje všechny rodiče dětí o povaze šířené nemoci nebo o výskytu parazitů. Podle druhu se zavádí následující opatření:

  • rodič dítěte, které je přenašečem nemoci nebo parazitů je vyrozuměn o lhůtě, ve které nebude dítěti umožněn vstup do školky (minimálně 48 hodin)
  • rodič dítěte odnese k vyčištění spacák a polštář dítěte, které je přenašečem nemoci nebo parazitů
  • je zajištěna vyšší frekvence výměny ručníků a úklidu sociálního zařízení, zavedeno užívání antibakteriálních mýdel a zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyků dětí.

Ztráta dítěte

V případě, že se ztratí dítě, zajistí nad ostatními dětmi dozor první průvodce a druhý průvodce začne systematicky prohledávat okolí místa, kde byla zjištěna ztráta. Pokud není dítě do 10 minut objeveno, volá průvodce Policii České republiky 158 a informuje koordinátorku a rodiče ztraceného dítěte.

Požár, živelné pohromy

V případě, že je zpozorován požár v zázemí, snaží se první průvodce zdolat požár pomocí hasicího přístroje umístěného v předsíňce zahradního domku nebo vedle krbu v jídelně obytného domu č. p. 1136, případně jiným způsobem (např. udušení ohně dekou, pískem apod.). Pokud se nepodaří dostat požár pod kontrolu, volá Hasičský záchranný sbor 150. Druhý průvodce neprodleně zajišťuje evakuaci dětí po únikových cestách. Úniková cesta č. 1 vede hlavní bránou do areálu lesního klubu, úniková cesta č. 2 vede přes obytný dům č. p. 1136 nacházející se na pozemku č. 481/40.

Evakuované osoby uniklé únikovou cestou č. 1 se shromažďují na parkovišti před vstupem do areálu lesního klubu, z únikové cesty č. 2 před domem č. p. 1136, kde bude provedena kontrola jejich počtu, za kterou odpovídá druhý průvodce. V případě, že někdo chybí a je podezření, že zůstal uvnitř, o této situaci neprodleně informuje záchranné složky. První průvodce umožní co nejlepší přístup záchranným složkám (přeparkuje auta, otevře bránu, odstraní jiné překážky).

V případě, že se na místo krizové události dostaví zástupci tisku, poskytuje informace k události pouze koordinátorka klubu, průvodci poskytnou pouze sdělení, že nejsou oprávněni situaci komentovat.

Nevyzvednutí dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven nejpozději do 16.00.

Pokud se rodič výjimečně opozdí při vyzvednutí dítěte, je vždy třeba informovat průvodce telefonicky minimálně do 15,45 hod. V případě, že si pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16,00 hod:

  • průvodce se pokusí kontaktovat rodiče nebo jiné osoby pověřené k vyzvednutí dítěte telefonicky,
  • telefonicky informuje koordinátorku lesního klubu,
  • řídí se postupem doporučeným MŠMT - tedy obrátí se na Městský úřad, jenž je podle § 15 zák. č. 3591999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii České republiky.