Strava LMŠ

Vše o stravování v LMŠ 

najdete ve vnitřním řádu školní jídelny - vývařovny. Zde to nejdůležitější: 

Časový rozvrh jídla

Dopolední přesnídávka 9: 15 – 9:45

Oběd 12:00 – 13:00

Odpolední svačina 15:00 – 15:15

Odhlašování a přihlašování k docházce

Odhlašování a přihlašování dítěte k docházce se provádí v docházkovém systému LMŠ Lesokruh dostupném na URL adrese https://rezervace.srovnej-ceny.cz/cs/rezervace-prihlaseni, a to do 13.00 hod předchozího dne.

Oběd v případě onemocnění dítěte se v první den nepřítomnosti vydává ve školní kuchyni pouze do jídlonosičů v době od 11,30 do 11,45 hod. a je určeno ke spotřebě do 4 hodin od vydání. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. Další dny nepřítomnosti dítě nemá nárok na odběr školního stravování za dotovanou cenu. Může však odebírat stravu za nedotovanou cenu 123 Kč.

Rodič má povinnost odhlásit dítě ze stravování a v případě přerušení docházky do školy je povinen den předem do 13.00 hod dítě k docházce a ke stravování opět přihlásit.

Během uzavření LMŠ jsou strávníci automaticky odhlášeni.

Způsob úhrady stravného dětí LMŠ Lesokruh

Stravné se platí vždy dopředu – nejpozději do 15. dne předchozího měsíce.

Stravné se platí převodem na účet 2002028188/2010 s přiděleným variabilním symbolem dítěte. V případě, že platba nebude v termínu zaplacena, (pokud nedošlo k dohodě o pozdější platbě) nebude dítě do MŠ následující den přijato.

Ceny stravného

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31. srpna).

Pro školní rok 2023/2024 jsou ceny následující:

strávníci LMŠ celodenní stravování 78 Kč

měsíční záloha strávníci LMŠ 1 560 Kč (20 x 78,-)

Způsob vracení přeplatků

Přeplatky za obědy jsou vyúčtovány 2x během školního roku, a to k 3. srpnu a vráceny na účet, z něhož byly odeslány, v červenci, a k 31. lednu a vráceny v lednu následujícího roku. Dítěti končícímu v LMŠ se přeplatek vrací v celkové výši.
Nezaplacení obědů je důvodem k ukončení stravování ve ŠJ.