Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice zapsaného spolku Lesokruh k vyřizování stížností 

Organizace: Lesokruh, z. s., Na Obci 196, 503 43 Třebechovice pod Orebem

Jednatelka: Bc. Martina Kašparová

Směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2018

I. úvodní ustanovení

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále jen "stížnosti") se řídí touto směrnicí, zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).

· Přijímání stížností

1.1 Stížnosti přijímá jednatelka spolku nebo průvodci lesního klubu.

1.2 Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis.

1.3 Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byla zaslána elektronickou poštou, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil, neučiní-li tak, nemůže stěžovateli zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti.

1.4 Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis (viz výše).

1.4. Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li toto zjistit, stížnost se bez dalšího odkládá.

1.5 Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní stížnosti.

1.6 Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě.

· Povinnosti příjemce stížnosti

2.1 Eviduje všechny došlé stížnosti a zajišťuje jejich správné a včasné vyřízení.

2.2 Požádá-li stěžovatel o doklad o podání stížnosti.

2.3 Rozhoduje, zda stížnost vyřídí přímo nebo ve spolupráci s průvodci

2.4 O výsledku šetření vyrozumí stěžovatele ve lhůtě 30 dnů (viz výše). O přijatých opatřeních informuje stěžovatele, pokud o to požádal.

2.5 Kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

2.6 V případě postoupení stížnosti podle místní a věcné příslušnosti jiné právnické osobě, vyrozumí o tom stěžovatele písemně.

2.7 Veškeré písemnosti související s vyřizováním stížností zakládá odděleně od ostatních spisů.

2.8 S ukončením školního roku vypracuje zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech. Tato zpráva je projednána na poradě.

· Postup při vyřizování stížností

3.1 Všechny body stížnosti musí být objektivně prošetřeny a zjištění musí být dokladováno.

3.2 Ve vyřízení stížnosti se uvede, zda byla stížnost důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná. V odůvodnění vyřízení se uvede, o jaké skutečnosti příp. právní předpis či vnitřní předpis spolku se opírá.

3.3 U důvodných nebo částečně důvodných stížností je nutno přijmout opatření
k odstranění zjištěných nedostatků.

3.4 Stížnost se pro potřeby evidence považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k doručení.

3.5 Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může požádat jednatele spolku, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Postup v tomto případě je analogický podle této organizační směrnice.

II. Závěrečná ustanovení

Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje zákon č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V Třebechovicích pod Orebem 1. září 2018

Bc. Martina Kašparová, jednatelka spolku