CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Lesní mateřská škola Lesokruh

Lesní mateřská škola (ve zkratce LMŠ, v běžném jazyce lesní školka) je typ plnohodnotného předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že výuka probíhá venku za každého počasí. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě, legislativa v ČR umožňuje maximálně 8 dětí na 1 učitele. 

Lesní MŠ je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. LMŠ definuje školský zákon (561/2004 Sb. v aktuálním znění): "Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou." Provozní podmínky a vybavení lesních MŠ blíže popisuje §9 vyhlášky 410/2005 Sb. Zakladateli LMŠ jsou většinou neziskové organizace (spolky), stále častěji se mezi zakladatele řadí i obce. V obecních LMŠ bývá školkovné ve stejné výši jako v obecní "kamenné" MŠ a provoz školky je pak dofinancován z rozpočtu obce. Ostatní lesní MŠ musí svůj provoz dofinancovat převážně ze školkovného od rodičů.  

Charakteristika LMŠ v bodech:

  • Celoroční pobyt venku
  • Realizace se uskutečňuje zpravidla v lese
  • Zázemí pro LMŠ má charakter vyhřívaného přístřeší
  • Třídu tvoří méně dětí, na 8 dětí připadá zpravidla 1 průvodce. 
  • Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení
  • Základem je vzájemná důvěra
  • Zásadní je dobrá komunikace s rodiči
  • Východiska pro vzdělávací program jsou situace, spontánní hry a přímé zkušenosti dětí
  • LMŠ rozvíjí děti v souladu s platným kurikulem pro předškolní vzdělávání

Výsledky studie ukazují, že u dětí ze samostatných LMŠ se více rozvíjí hrubá motorika a kreativita, kterou potvrzují i rodiče. Děti bývají méně nemocné v LMŠ i v období chronických nemocí než v běžných MŠ, stejně tak je i menší počet zranění. Pobyt v přírodě má příznivý vliv na děti s ADD a ADHD, tyto děti jsou více koncentrované, aktivity a pobyt v přírodě jim ulevují od symptomů.

V České republice charakterizuje lesní mateřské školy školský zákon č. 561/2004, do kterého byla otázka lesních mateřských škol začleněna aktualizací zákonem č. 178/2016 Sb. Ten stanoví, že "za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou."  Provozem lesních mateřských  škol z hlediska hygieny se zabývá §9 vyhlášky č. 410/2005.

Lesní mateřská škola Lesokruh je členem Asociace lesních mateřských škol a díky splnění Standardů kvality se může označovat jako certifikovaná lesní mateřská škola.