PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

Pedagogická koncepce Lesokruhu staví na hravé výuce inspirované ekologií lesa a krajiny. Přirozeně u dětí budujeme a rozvíjíme vztah k přírodě, podporujeme jejich touhu přírodu chránit. Uplatňujeme prvky waldorfské pedagogiky (volná hra, rytmus, každodenní činnosti jako vaření, práce na zahradě) a myšlenek Marie Montessori, jako je reagování na senzitivní období dětí a nabízení odpovídajících aktivit, připravené prostředí k podpoře rozvoje samostatnosti podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám.".  Zastáváme oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým v souladu s přístupem Respektovat a být respektován. Zapojujeme environmentální a ekologickou výchovu, denní zklidnění smyslů a protažení těla jógou pro děti. Podporujeme prožitkové a situační učení, zdravé stravování. Za nejdůležitější prvek školky považujeme kvalitní pedagogy/průvodce. Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Lesní klub i Lesní mateřská škola Lesokruh má vypracovaný Školní vzdělávací program, který vychází z přirozeného rytmu roku a z dění a koloběhu v přírodě. Environmentální vzdělávání v Lesokruhu probíhá v souladu s přírodními cykly a živly (jaro - země, léto - voda, podzim - vzduch a zima - oheň), společně s tradicemi a svátky. Každý měsíc probíhá slavnost inspirovaná přírodou, např.: Jarní -Jarilo a probuzení přírody. Letní - Kupadlo a hádanky lesní mýtinky. Podzimní - Hodovníček - sklízíme a dělíme se s přírodou. Zimní - Vánoce a lesní království. Připomínáme si i svátky ekologické jako např. Den ptactva, Mezinárodní den Země, Den stromů.

Zásadní je pro nás koncept lesních mateřských škol, kdy děti tráví většinu času venku v přírodě za každého počasí. To jak se příroda každým dnem mění a jaké nám poskytuje podněty se stává nevyčerpatelným zdrojem inspirace, poznávání, učení a hry, tolik přirozené pro dětskou duši.

Lesokruh je komunitní spolek rodičů - propojení nás lidí, kteří Lesokruh tvoříme, s dítětem a jeho rodinnou je pro nás důležité. Nejsme a nechceme být místem, kam je dítě "dáváno na hlídání a vzdělávání". Po rodinném zázemí dítěte jsme dalším důležitým článkem, který se podílí na formování mladé lidské bytosti. Proto je kladen důraz na komunikaci s rodiči, vzájemné sdílení, potkávání se v rámci slavností a rodičovských setkání, apod. Proto jsou rodiče zapsaných dětí členy spolku Lesokruh, z.s. Snažíme se o individuální přístup k rodině dítěte a zejména k samotným dětem a jejich potřebám. Maximální kapacita lesního klubu i lesní mateřské školy je 8 dětí na jednoho dospělého průvodce/pedagoga, nejvíce se potkává 18 dětí a 3 průvodci. V Lesokruhu věříme, že věkově smíšené skupiny dětí jsou přirozené a dětem prospívají. Děti tak dobře rozvíjí sociální dovednosti. Učí se pomáhat jeden druhému, vzájemnému respektu, spolupráci.

Nejsme zastánci autoritativního ani benevolentního stylu výchovy. V přístupu k dětem i dospělým vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován. Děti se mohou podílet na společném plánování a rozhodování, jsou partnery. Učí se vyslovit svůj názor a zároveň respektovat názor druhého, podílet se na řešení situací, konfliktů. Průvodce dětem nepředkládá hotová řešení situací, je pouze prostředníkem, motivačním prvkem, podporovatelem toho, aby měly děti aktivní zájem o svět kolem sebe, aby se formovaly v samostatné, odpovědné bytosti s chutí naslouchat, tvořit, dívat se kolem sebe. Průvodce podporuje podněty přicházející od dětí a pomáhá jim rozvíjet jejich zájem.

Prvky Montessori pedagogiky aplikujeme zejména v naší Angličtině Montessori cestou. Děti se v Lesokruhu potkávají s cizím jazykem naprosto přirozeně, denně v reálných situacích a zábavnou formou. Pravidelně spolupracujeme s rodilým mluvčím z Anglie. K zařazení angličtiny do předškolního vzdělávání nás vede snaha využití té lehkosti s jakou mají malé děti do 6 let schopnost jazyk přijmout - absorbující mysl. V dalších etapách života je to složitější cesta.

Absorbující mysl podle Marie Montessori je jedinečná mysl dítěte, která je od narození do šesti let schopná nasát jako houba vše kolem sebe (jazyk, pohyby, emoce, přesvědčení, atd.), a to všechno snadno a bez úsilí. Současná neurologie ji nazývá plasticita mozku.

Angličtina Montessori cestou - sedm zásad práce :

  • Máme připravené pomůcky (knížky, hry, písničky) a s dětmi sdílíme, provázíme je
    a inspirujeme je k lásce k jazyku.
  • Děti mají snadný přístup k materiálům (spolupráce s rodiči, možnost přístupu k moderním technologiím) a mohou si sami vybrat s čím chtějí pracovat a svůj výběr opakovat jak často potřebují.
  • Používáme angličtinu smysluplně, v reálném kontextu. Komentujeme, co děláme, vidíme, cítíme nebo co budeme dělat za chvíli.
  • Angličtinu zařazujeme každodenně do našeho denního režimu (učení se jazyku se tak stává procesem, který děti nevnímají jako učení), opakování nám pomáhá vybudovat velmi silné základy, na které se řeč dále nabaluje.
  • Podporujeme vnímání všemi smysly (děti se při tom báječně učí).
  • Následujeme chuť a zájem dětí (učení se cizímu jazyku je způsob jak podpořit dítě v touze objevovat svět), děti mají možnost zvolit si, co chtějí objevovat, mohou tuto činnost opakovat, jak často chtějí. To co dítě zajímá, komentujeme v angličtině a tím ji rozvíjíme.
  • Jsme trpěliví a pozitivní (upřednostňujeme plynnost před přesností, respektujeme "jazykový věk", učíme bez vysvětlování gramatiky, nehodnotíme a opravujeme citlivě, protože stres blokuje proces učení).

Lesní školka je ideálním místem, kde si děti mohou prožít určitou situaci, vyzkoušet si, ohmatat (při zachování pravidel bezpečnosti) a dojít tak k vlastnímu vyhodnocení, postoji, závěru a získat důležitou zkušenost. Prožitkovým učením získávají reálnou představu o možnostech okolního světa. Dětem nepředkládáme hotové hračky, informace, postoje, atd. V lesní školce je také nespočet situací, které podporují tzv. situační učení. Využíváme situace, ve kterých se dítě běžně nachází, které ho zajímají. Pobyt v přírodě a její proměnlivost nabízí nespočet reálných situací pro hledání smysluplných řešení a získání schopnosti umět jednat.

Co děláme během dne i roku

Každý den zahajujeme zpěvem uvítacích písní, ranním kruhem, kdy si povídáme o daném tématu právě probíhajícího období a jógovým pozdravem slunci (pokud to počasí dovolí). Během dne dále zařazujeme prvky angličtiny a necháváme na dětech, jak moc chtějí jiný jazyk nasávat. Převážnou většinu pobytu v lese i na zahradě děti tráví volnou hrou, kdy mohou projevovat svou kreativitu a vůli, rozvíjet své komunikační dovednosti, empatii a mnoho dalšího v kolektivu svých kamarádů. Pevné místo u nás má také zpěv a hraní na jednoduché hudební nástroje a různé výtvarné činnosti a tvoření. Každý rok pečlivě sestavujeme naši pedagogickou koncepci, která vychází z plynutí ročních dob a na ně navazujících témat. V září je to úroda a sklizeň, v říjnu stromy, houby a vše, co s nimi souvisí. Dalšími tématy jsou třeba rostliny, ptáci, voda a oheň, ale i lidské tělo nebo rodina a povolání.

Občas děti spolu s průvodci připravují různé pokrmy. Při přípravě slavností pečeme chléb či sušenky, vaříme na ohni v kotlíku polévku nebo děláme nepečené dorty kamarádům k narozeninám. Děti vidí a zažívají proces přípravy jídla. Jídlu je u nás vůbec věnována velká péče. Vaříme především ze sezónního ovoce a zeleniny pěstované v okolí nebo u nás na zahradě. Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola a naše paní kuchařka se zasloužila o stříbrnou medaili.

Lesokruh neslouží jen k předškolnímu vzdělávání dětí, ale funguje také jako místo setkávání lidí z Třebechovic a okolí. Pravidelně pořádáme lesní klubík pro děti do 3 let a jejich rodiče. I ti nejmenší tak mohou společně s námi prožívat lesní dobrodružství a vše si vyzkoušet. Organizujeme také odborné přednášky a semináře na témata výchovy, vývoje dětí či ekologie a udržitelnosti života na Zemi.

Na vzdělávací koncept a celkový edukativní proces, který úzce souvisí s přírodním koloběhem a ročními obdobími navazují také další aktivity Lesokruhu otevřené zdarma pro veřejnost. Jsou to především nejrůznější slavnosti, které pořádáme již od samotného počátku fungování lesního klubu, např. vítání jara s vynášením Morany, Den Země, Kupadla - svatojánská slavnost, Hodovníček - dožínková slavnost, Den stromů nebo oslava Mezinárodního dne lesních mateřských škol. Lesokruh snaží být aktivní součástí místního komunitního života, společně s místní knihovnou se podílíme na celostátní ekologické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.

V naší práci vidíme hluboký smysl a je naší velkou radostí děti u všech činností pozorovat. Zdá se, že se děti učí nejvíce, když je nic neučíme. Učí se jeden od druhého, napodobují, zkouší znovu a znovu. V prostředí respektu a důvěry máme možnost pracovat na tom, abychom byli s dětmi rovnocennými partnery, abychom jim pomohli rozvíjet sebevědomí, lásku a respekt k sobě samým, k ostatním bytostem a přírodě.

Součástí pedagogické koncepce lesního klubu i lesní mateřské školy je ekologická výchova k ochraně životního prostředí, která u dětí utváří základní hygienické a sociálně - kulturní dovednosti, probouzí citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným a poskytuje základní poznatky o vztahu a chování člověka k životnímu prostředí. K naplnění těchto výchovných cílů je pro děti vytvářeno dostatečné množství podnětů při hře, práci i výuce vycházející z poznávání a hodnocení přírody. Základem je hra promítající se do všech výchovných činností, při níž děti získávají prvotní znalosti o životě lidí, jejich práci, vzájemných vztazích a spojitosti s přírodou.

K důležitým metodám lesního klubu i lesní mateřské školy patří přímé pozorování rostlin, živočichů a přírodních živlů při pobytu v lese, na louce i v zázemí klubu. Děti tak přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou a přírodním živly a objevují je všemi smysly. V jarních měsících sázíme na zahradě rostliny, dotýkáme se půdy a zjišťujeme, že je země skutečně "matkou" všeho živého. Teplé počasí v létě nám umožňuje zkoumat vlastnosti vody (erozní síla, vypařování) a poznávat její důležitost pro živé organismy včetně nás samých, když máme žízeň. Podzimní dny přinášejí vzduch v podobě větru, pociťujeme jeho snižující se teplotu a nadcházející zimu. V zimě je vhodná příležitost k rozdělávání ohně v ohništi na zahradě, při kterém se děti učí s ohněm zacházet správným způsobem. Všechny činnosti v lesním klubu souvisí s ročním obdobím a inspirací nám jsou rozmanité prvky pozorovatelné v přírodě.

Zpíváme písničky s přírodní tématikou, vyprávíme pohádky, legendy a bajky. Děti poznávají a ochutnávají zdravé potraviny a zjišťují, co je ekologické zemědělství, zahradnictví, permakultura aj.

Děti se učí respektu k rostlinám a zvířatům, máme pravidlo neničit, zbytečně netrhat rostliny, stromy, houby atd. Zvířata respektujeme v jejich prostředí, neubližujeme jim, neodnášíme je ze stanoviště, pozorujeme přírodní děje. Nevytváříme nepřirozený hluk, neznečišťujeme přírodu odpadky. Učíme děti, že lidé jako druh jsou součástí přírody a není možné se z ní vydělovat a poškozovat ji. Pomalu děti poznávají, jak některé nedobré činnosti poškozují přírodu i její obyvatele, včetně lidí.