Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce Lesokruhu staví na hravé výuce inspirované ekologií lesa a krajiny. Přirozeně u dětí budujeme a rozvíjíme vztah k přírodě, podporujeme jejich touhu přírodu chránit. Uplatňujeme prvky waldorfské pedagogiky (volná hra, rytmus, každodenní činnosti jako vaření, práce na zahradě) a Montessori pedagogiky (Angličtina Montessori cestou). Zastáváme oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým v souladu s přístupem Respektovat a být respektován. Zapojujeme environmentální a ekologickou výchovu, denní zklidnění smyslů a protažení těla jógou pro děti. Podporujeme prožitkové a situační učení, zdravé stravování. Za nejdůležitější prvek školky považujeme kvalitní pedagogy/průvodce. Pedagogická koncepce je
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Lesokruh má vypracovaný Školní vzdělávací program, který vychází z přirozeného rytmu roku a z dění
a koloběhu v přírodě. Environmentální vzdělávání v Lesokruhu probíhá v souladu s přírodními cykly a živly (jaro - země, léto - voda, podzim - vzduch a zima - oheň), společně s tradicemi
a svátky. Každý měsíc probíhá slavnost inspirovaná přírodou, např.: Jarní -Jarilo a probuzení přírody. Letní - Kupadlo a hádanky lesní mýtinky. Podzimní - Hodovníček - sklízíme a dělíme se
s přírodou. Zimní - Vánoce a lesní království. Připomínáme si i svátky ekologické jako např. Den hor, Den ptactva, Mezinárodní den Země, Den zvířat, Den stromů.

Zásadní je pro nás koncept lesních mateřských škol, kdy děti tráví většinu času venku v přírodě za každého počasí. To jak se příroda každým dnem mění a jaké nám poskytuje podněty se stává nevyčerpatelným zdrojem inspirace, poznávání, učení a hry, tolik přirozené pro dětskou duši.

Lesokruh je komunitní klub-spolek rodičů-propojení nás lidí, kteří Lesokruh tvoříme, s dítětem a jeho rodinnou je pro nás důležité. Nejsme a nechceme být místem, kam je dítě "dáváno na hlídání
a vzdělávání". Po rodinném zázemí dítěte jsme dalším důležitým článkem, který se podílí na formování mladé lidské bytosti. Proto je kladen důraz na komunikaci s rodiči, vzájemné sdílení, potkávání se v rámci slavností a rodičovských setkání, apod. Proto jsou rodiče zapsaných dětí členy spolku Lesokruh, z.s. Snažíme se o individuální přístup k rodině dítěte a zejména
k samotným dětem a jejich potřebám. Maximální kapacita klubu je 16 dětí, se kterými pracují
2 průvodci. V Lesokruhu věříme, že věkově smíšené skupiny dětí jsou přirozené a dětem prospívají. Děti tak dobře rozvíjí sociální dovednosti. Učí se pomáhat jeden druhému, vzájemnému respektu, spolupráci.

Nejsme zastánci autoritativního ani benevolentního stylu výchovy. V přístupu k dětem i dospělým vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován. Děti se mohou podílet na společném plánování a rozhodování, jsou partnery. Učí se vyslovit svůj názor a zároveň respektovat názor druhého, podílet se na řešení situací, konfliktů. Průvodce dětem nepředkládá úkoly, je pouze prostředníkem, motivačním prvkem, podporovatelem toho, aby měly děti aktivní zájem o svět kolem sebe, aby se formovaly v samostatné, odpovědné bytosti s chutí naslouchat, tvořit, dívat se kolem sebe. Průvodce podporuje podněty přicházející od dětí a pomáhá jim rozvíjet jejich zájem.

Prvky Montessori pedagogiky aplikujeme zejména v naší Angličtině Montessori cestou. Děti se
v Lesokruhu potkávají s cizím jazykem naprosto přirozeně, denně v reálných situacích
a zábavnou formou. K zařazení angličtiny do předškolního vzdělávání nás vede snaha využití té lehkosti s jakou mají malé děti do 6 let schopnost jazyk přijmout - absorbující mysl. V dalších etapách života je to složitější cesta.

Absorbující mysl podle Marie Montessori je jedinečná mysl dítěte, která je od narození do šesti let schopná nasát jako houba vše kolem sebe (jazyk, pohyby, emoce, přesvědčení, atd.), a to všechno snadno a bez úsilí. Současná neurologie ji nazývá plasticita mozku.

Angličtina Montessori cestou - sedm zásad práce :

  • Máme připravené pomůcky (knížky, hry, písničky) a s dětmi sdílíme, provázíme je
    a inspirujeme je k lásce k jazyku.
  • Děti mají snadný přístup k materiálům (spolupráce s rodiči, možnost přístupu k moderním technologiím) a mohou si sami vybrat s čím chtějí pracovat a svůj výběr opakovat jak často potřebují.
  • Používáme angličtinu smysluplně, v reálném kontextu. Komentujeme, co děláme, vidíme, cítíme nebo co budeme dělat za chvíli.
  • Angličtinu zařazujeme každodenně do našeho denního režimu (učení se jazyku se tak stává procesem, který děti nevnímají jako učení), opakování nám pomáhá vybudovat velmi silné základy, na které se řeč dále nabaluje.
  • Podporujeme vnímání všemi smysly (děti se při tom báječně učí).
  • Následujeme chuť a zájem dětí (učení se cizímu jazyku je způsob jak podpořit dítě v touze objevovat svět), děti mají možnost zvolit si, co chtějí objevovat, mohou tuto činnost opakovat, jak často chtějí. To co dítě zajímá, komentujeme v angličtině a tím ji rozvíjíme.
  • Jsme trpěliví a pozitivní (upřednostňujeme plynnost před přesností, respektujeme "jazykový věk", učíme bez vysvětlování gramatiky, nehodnotíme a opravujeme citlivě, protože stres blokuje proces učení).

Lesní klub je ideálním místem, kde si děti mohou prožít určitou situaci, vyzkoušet si, ohmatat (při zachování pravidel bezpečnosti) a dojít tak k vlastnímu vyhodnocení, postoji, závěru a získat důležitou zkušenost. Prožitkovým učením získávají reálnou představu o možnostech okolního světa. Dětem nepředkládáme hotové hračky, informace, postoje, atd. V lesní školce je také nespočet situací, které podporují tzv. situační učení. Využíváme situace, ve kterých se dítě běžně nachází, které ho zajímají. Pobyt v přírodě a její proměnlivost nabízí nespočet reálných situací pro hledání smysluplných řešení a získání schopnosti umět jednat.