ZÁPISY 2022-23

K předškolnímu vzdělávání v Lesní mateřské škole Lesokruh v roce 2022/2023 byly v přijímacím řízení přijaty děti s těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 5, 6, 8

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si jeho zákonný zástupce může vyzvednout osobně dne 18.5. 2022 od 14.30 do 16.30 hodin v zázemí Lesní mateřské školy Lesokruh na Bědovicích. Pokud tak neučiní, rozhodnutí mu bude zasláno do vlastních rukou prostřednictvím České pošty. 


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

ZÁPISY do Lesní mateřské školy Lesokruh na školní rok 2022-2023 proběhnou v pondělí 2. 5. 2022 od 9-11 hod a ve středu 4. 5. 2022 od 15-17 hod v zázemí LMŠ v Bědovicích.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Přednostně budou přijaty děti, které:

  • jsou dětmi zaměstnanců nebo dobrovolníků pracujících v LMŠ nebo LK Lesokruh
  • byly v předchozích letech zapsány k docházce v LK Lesokruh
  • mají nebo měly v LMŠ nebo LK Lesokruh sourozence a nejdéle k začátku školního roku dovrší 3 let věku
  • navštěvovaly Lesokroužek- klubík pro děti do 3 let a jejich rodiče a mají zájem o celotýdenní docházku

Dále jsou děti přijímány dle data narození od nejstarších po nejmladší, přičemž přednost mají všechny děti se zájmem o celotýdenní docházku.

LMŠ zohledňuje při přijetí dítěte zájem zákonných zástupců o filosofii lesních mateřských škol, environmentální vzdělávání a zdravý životní styl.

Do LMŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Při zápise rodiče předloží tyto dokumenty:
  • Kompletně vyplněnou přihlášku 
  • Občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit)
  • Rodný list dítěte (stačí pouze předložit)
  • Kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit)