ZÁPISY 2024-2025


Kapacita školky je pro školní rok 2023-23 naplněna. Přesto se s Vámi v případě zájmu o docházku do Lesokruhu rádi setkáme i kdykoliv během roku. 

Můžete nás kontaktovat vyplněním této nezávazné přihlášky do LK a LMŠ Lesokruh, na základě které Vás budeme kontaktovat a domluvíme si osobní setkání. Je vhodné, když se k nám přijdete podívat a strávíte s námi nějaký čas v lese ještě před zápisy.


ZÁPISY do Lesní mateřské školy Lesokruh na školní rok 2024-2025 proběhnou ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 15 do 17 hod a v pondělí 13. 5. 2024 od 9 do 11 hod v zázemí LMŠ v Bědovicích. (Původní termín 6.5. pro nemoc zrušen. Děkujeme za pochopení)

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Při přijímání dětí mohou být posuzována tato kritéria- splnění předpokladů pro vzdělávání dle ŠVP LMŠ Lesokruh, sourozenec ve školce - podpora sourozeneckých vazeb, v rámci podpory komunity dojezdová vzdálenost do LMŠ.

Splněním předpokladů pro vzdělávání dle ŠVP se rozumí: dítě prokáže (při zápise či na zkušebním dnu před zápisem a dle rozhovoru s rodiči) v souladu s ŠVP fyzickou i psychickou způsobilost pro pobyt v LMŠ, což obnáší především každodenní téměř celodenní pobyt venku, za každého počasí a bez přítomnosti rodičů. Důležitým předpokladem pro úspěšné vzdělávání dětí v LMŠ Lesokruh je komunitní pojetí školy a spolupráce s rodinou jako nedílnou součástí vzdělávání dítěte, především v otázce vedení dětí k samostatnosti a používání respektující komunikace v rodině. Proto je podstatné, zda rodiče souzní s ŠVP školy a bude k tomu také při posuzování tohoto kritéria přihlíženo.

Předchozí docházka do LK Lesokruh dokládá splnění kritéria předpokladu ke vzdělávání dle ŠVP školy. Toto kritérium je naplněno také v případě staršího sourozence v LMŠ nebo LK, jelikož v průběhu docházky sourozence se dítě přirozeně seznamovalo s prostředím LMŠ a prokazovalo předpoklady pro vzdělávání dle ŠVP.

V souladu s těmito kritérii bylo nastaveno přijetí dětí v tomto pořadí:

 • Děti, které byly zapsané k docházce v LK a v příštím roce se stávají předškoláky

 • Děti, které byly zapsané v LK Lesokruh minimálně od začátku školního roku, ve kterém zápis probíhá (v případě více dětí splňujících kritérium, mají přednost děti, které již mají v LMŠ sourozence, který bude v docházce pokračovat). 

 • Děti, jejichž sourozenec je již zapsán v LMŠ Lesokruh a v nadcházejícím školním roce bude v docházce pokračovat, a které se zúčastnily zkušebního dne před dnem zápisu nebo se zápisu zúčastnily osobně (prokázané předpoklady pro vzdělávání dle ŠVP školy Lesní cestou k sobě a podpora sourozeneckých vazeb)

 • Děti, které měly v LMŠ Lesokruh sourozence, ale tento již v nadcházejícím roce v docházce nepokračuje, a děti, které mají nebo měly sourozence v LK Lesokruh, a které se zúčastnili zkušebního dne, kde prokázaly předpoklady pro vzdělávání dle ŠVP Lesní cestou k sobě

 • Děti, které byly zapsány k docházce v LK Lesokruh v průběhu školního roku, v němž zápis probíhá

 • Děti, které navštěvovaly Lesokroužek - klubík pro děti do 3 let a splňují kritérium předpoklady ke vzdělávání dle ŠVP školy

 • Děti, které se svým rodičem absolvovaly alespoň jeden zkušební den před datem zápisu a prokázaly předpoklady ke vzdělávání dle ŠVP školy

Výše uvedená kritéria jsou platná pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk 3 let se zájmem o pětidenní docházku. Pokud podá přihlášku a splní některé kritérium dítě mladší 3 let, bude jeho přijetí či nepřijetí v případě volné kapacity posouzeno individuálně, v souladu s ŠVP školy a školským zákonem. V případě že splní určité kritérium více dětí a nebude je možné z důvodu kapacity přijmout všechny, rozhoduje vhodné doplnění do heterogenní skupiny dětí dle věku i pohlaví. (Dle ŠVP je ideální složení skupiny dětí (6 předškoláků, 6 dětí 4-5 let, 6 dětí 3-4 roky, 9 chlapců a 9 dívek). Pokud ani tak nebude možné rozhodnout, rozhodne kratší dojezdová vzdálenost z místa bydliště dítěte (dle zadání do aplikace mapy.cz). Pokud by i tak nebylo možné rozhodnout, následuje losování ředitelkou školy za přítomnosti ředitele školy a zástupce rodičů, z kterého bude pořízen videozáznam.

Při zápise rodiče předloží tyto dokumenty:
 • Kompletně vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení od lékaře o očkování (potvrzení lékaře se netýká předškoláků)
 • Občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit)
 • Rodný list dítěte (stačí pouze předložit)
 • Kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit)