GDPR

General Data Protection Regulation

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI ZE STRANY ZAPSANÉHO SPOLKU LESOKRUH

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Lesokruh, z. s., (IČ: 05708338, se sídlem Na Obci 196, 503 46 Třebechovice pod Orebem, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11046), v souvislosti s výkonem své činnosti shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě, a to dle charakteru Vašeho vztahu ke spolku.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme tímto podrobněji informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o dalších právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

1. Zaměstnanci

Spolek shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje svých zaměstnanců pro účely plnění právních povinností uložených příslušnými právními předpisy na úseku zaměstnanosti (jedná se zejména o zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, daňové a účetní právní předpisy, právní předpisy týkající se zdravotního a sociálního pojištění apod.).

Rozsah osobních údajů zaměstnanců, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme je především dán příslušnými právními předpisy na úseku zaměstnanosti.

Toto zpracování osobních údajů není podmíněno souhlasem zaměstnance vzhledem k tomu, že jde o zpracování spolku uložené právními předpisy.

2. Členové

Spolek shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje svých členů a jejich nezletilých dětí pro účely plnění právních povinností uložených příslušnými právními předpisy. Jsou-li členy spolku právnické osoby, spolek zpracovává některé osobní údaje zástupců těchto členů (ať už statutárních zástupců nebo zástupců pro komunikaci).

Rozsah osobních údajů členů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme je především dán příslušnými právními předpisy. Jedná se o údaje identifikační a kontaktní, získané přímo od členů, identifikační, kontaktní, vzdělávací, komunikační, profilové údaje a údaje o zdravotním stavu, případně údaje oprávněně zveřejněné (např. údaje z příslušného veřejného rejstříku), jakož o údaje o realizaci práv a povinností vyplývajících z členství ve spolku (včetně údajů o platbách členských příspěvků apod.).

Toto zpracování osobních údajů není podmíněno souhlasem člena spolku vzhledem k tomu, že jde o zpracování spolku uložené právními předpisy.

3. Doba zpracování osobních údajů

Spolek pro výše uvedené účely Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu trvání příslušného právního vztahu Vaší osoby ke spolku (ať už vztahu zaměstnaneckého či smluvního) a dále po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů (tam, kde je o zpracování vyplývající z příslušných právních předpisů, resp. uložené těmito předpisy).

4. Způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás spolek zpracovává za výše uvedenými účely, jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pracovníky spolku, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

5. Předávání osobních údajů do zahraničí

Náš spolek obecně nepředává Vaše osobní údaje do zahraničí. Osobní údaje, které náš spolek shromažďuje a zpracovává, jsou uchovávány v České republice.

6. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

Rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že spolek shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů.

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že spolek při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto současně rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z tohoto zákona.

Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě spolek zpracovává.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že spolek provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a) od nás požadovat vysvětlení;

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci spolku nás můžete kontaktovat elektronickou poštou na adrese lesokruh@gmail.com nebo na poštovní adrese Lesokruh, z. s., Na Obci 196, 503 46 Třebechovice pod Orebem.