Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU LESOKRUH

Platnost od: 1. 4. 2017
Zřizovatel: Lesokruh,z.s., Na Obci 196, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 05708338
Kontaktní osoba: Bc. Martina Kašparová, koordinátorka LK Lesokruh
Email: info@lesokruh.cz
Adresa: Lesní klub Lesokruh, Borská 1136, 503 46 Třebechovice p. O.


1. PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád Lesního klubu Lesokruh (dále jen LK Lesokruh) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Lesokruh,z.s. Provozní řád LK Lesokruh se řídí Metodickým materiálem
k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Metodický materiál je přílohou tohoto provozního řádu. Provozovna LK Lesokruh se nachází na adrese: Borská 1136, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

1.1 Povolení k provozu

Dokumentace týkající se povolení k provozu je k nahlédnutí v místě provozovny
u koordinátorky klubu. Jedná se o tyto dokumenty:

 • Nájemní smlouva s majitelem
 • Smlouva o pojištění odpovědnosti organizace
 • Elektro revize, bezpečnostní revize
 • Revize hasicích přístrojů

1. 2 Provozní podmínky

LK Lesokruh nabízí celodenní program pro děti od 3 do 7 let. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Lesokruh nezajišťuje ve školním roce 2016/2017 provoz v době letních prázdnin (v tu dobu pořádáme příměstské letní tábory a provoz letní školky na základě zájmu ze strany rodičů), státních svátků a vánočních prázdnin. Rodiče jsou informování na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech. Za tyto dny není možná náhrada. Provoz LK Lesokruh je celodenní (8,5 hodin): 7.30 - 16.00 hod. (v případě poptávky jinak, provozní dobu je možné změnit na základě většinového požadavku rodičů ). Zázemí je zpřístupněno od 7.30 do 17.00. Je zde možno využít prostoru ke komunitnímu hlídání dětí členy spolku, popřípadě zpoplatněnému hlídání personálem LK Lesokruh. Příchody a odchody mimo provozní dobu je třeba zaznamenávat odpovídající osobou do archu Komunitní docházka. Maximální velikost skupiny je 8 dětí a 1 pedagog. Celková kapacita je maximálně 16-17 dětí v klubu. Děti se schází v místě provozovny LK Lesokruh. V případě výletů je možný sraz na jiném místě (o kterém budou rodiče včas informování e-mailem). Rodiče využívají k parkování parkoviště před vstupem do zázemí LK Lesokruh (parkoviště u fotbalového hřiště či hotelu Bor). Rodiče dbají, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní branka.

1.3 Zázemí

Zázemím LK Lesokruh je zahradní domek se sociálním zařízením a teplou tekoucí vodou, zahradní altán a oplocená část zahrady rodinného domu. Zahradní domek a altán je využíván pro uskladnění osobních věcí dětí (náhradní oblečení, spacáky), uskladnění pomůcek klubu, pro výuku a tvoření v případě nepříznivého počasí a pro odpolední odpočinek. V zahradním domku je také kuchyňský kout s dřezem, rychlovarnou konvicí. Zázemí je vzdáleno od lesa cca 1 minutu dětské chůze. V domku je viditelně umístěn hasicí přístroj a lékárnička. Domek je možno vytápět elektrickým topením. Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí zaměstnanci klubu, členové spolku a jejich děti.

1.3.1 Zahradní domek

Děti při odpočinku leží na karimatce. Každé dítě má vlastní označený spacák. Údržbu spacáků zajišťují rodiče praním. Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.

1.3.2 Úklid

Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagogové po předání dětí rodičům, dále zaměstnanci LK Lesokruh, jejichž náplní práce je údržba a péče o zázemí. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách.

1.3.3 Zahrada

Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 250 m2. Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, lanové průlezky, žebříky, houpačky, pískoviště a blátoviště, balanční stezka, permakulturní záhony, bylinná spirála, místo pro pozorování volné přírody, stezka pro bosé nohy, atd.

1.4 Zajištění toalet, zajištění vody a nakládání s odpady

Sociální zařízení je ve formě splachovacího WC, 2 x umyvadla s teplou a studenou tekoucí vodou. Toaleta je opatřena stoličkou a dětským prkénkem. K dispozici je i nočník. Voda je odebírána přípojkou k veřejnému vodovodu.
V domku jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Na zahradě je kompost pro bio odpad.

1.5 Stravování

Stravování dětí LK Lesokruh nezajišťuje. Stravování zajišťují rodiče-dobrovolníci, kteří připravují dětem teplý oběd na místě a svačinu.

2. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK LESOKRUH

Před zápisem dítěte do LK Lesokruh doporučujeme osobní návštěvu zázemí a schůzku s průvodci a koordinátorkou. Doporučujeme, aby se rodiče seznámili s pedagogickou koncepcí a zcela určitě s Provozním řádem LK Lesokruh.

2.1 Zápis dítěte

Pokud má rodič zájem o zápis dítěte do školky, je vhodné si domluvit návštěvu ve školce, kde bude mít možnost podrobně se seznámit s naším programem, přístupem i průvodci. Dostane dostatek prostoru pro rozhodnutí, zda své dítě přihlásit. Zároveň spolu s rodiči budeme hledat nejlepší cestu prodítě, aby tuto zásadní změnu v životě co nejlépe přijalo.

Zápis dětí na další školní rok probíhá zpravidla v jarních měsících. Aktuální informace jsou uváděny na webu www.lesokruh.cz, kde je také k dispozici přihláška dítěte. Pokud to kapacita klubu umožní, je možné přijímat děti v průběhu celého roku. V klubu je veden pořadník zájemců
o docházku.

2.2 Přijetí dítěte

Na přijetí dítěte do LK Lesokruh není nárok. O přijetí dětí rozhoduje koordinátorka LK a průvodci na základě osobní schůzky. Sourozence přijímáme přednostně. Přijímáme děti od 3 do 7 let (možné jsou i výjimky), které jsou samostatné v sebeobslužnosti (dokáží se alespoň částečně sami obléknout, najíst), komunikaci a zvládají základní hygienické návyky.

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům rozhodnutí o přijetí, rodiče vytisknou, vyplní a podepíší Přihlášku ke členství ve spolku, Smlouvu o péči o dítě včetně příloh, Informace o dítěti a Informovaný souhlas ve dvou originálech a předají je koordinátorce. Koordinátorka sdělí rodičům přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič uhradí členský příspěvek na 1 měsíc docházky a to do 7. dnů po přihlášení se ke členství. Doplatek za druhý měsíc docházky provede rodič nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. školkovné za říjen je nutno uhradit do 15. srpna).

2.3 Zkušební den

Zkušební den je den, kdy může do školky dítě přijít s rodičem a zúčastnit se celého programu
s dětmi a průvodci. Na zkušební den je nutné se předem přihlásit koordinátorce, tj. dohodnou přesný termín. Je možné se domluvit i na více zkušebních dnech. Během zkušebního dne zodpovídá za své dítě sám rodič a musí respektovat pravidla provozu a denní program LK Lesokruh). Pedagog/průvodce v tomto případě nenese za dítě odpovědnost.

2.4 Ukončení docházky, změna docházky

V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu lesokruh@gmail.com. Odhlášení je platné ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.

V případě, že chce rodič změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu lesokruh@gmail.com. Změna je platná ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.

3. FINANCE

3.1 Výše členského příspěvku - školkovné pro školní rok 2016/2017

Lesní klub Lesokruh je pouze pro členy spolku Lesokruh, z.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Lesokruh.

Počet dní v týdnu                                                          Cena za měsíc

2 dny v týdnu                                                                 2 500 Kč

3 dny v týdnu                                                                 3 500 Kč

5 dní v týdnu                                                                  4 500 Kč

Sourozenecká sleva činí 15 % z jednoho školného, z jeho vyšší částky.  
Veškeré ceny neobsahují stravné.

Nabízíme i možnost nepravidelné či nárazové docházky (pokud to kapacita umožní). V takovém případě je platba za jednotlivý den školky 400,- Kč. Docházku je nutné domluvit předem. Při tomto typu docházky nenímožné umístění dítěte garantovat.

Správní rok je rokem, pro který je určena částka členských příspěvků a je totožný se školním rokem. Začíná tedy 1. září a končí 30. června. Platí se stejná částka po dobu celého správního roku (bez ohledu na svátky, prázdniny)

Příspěvek se hradí na 2 měsíce předem (případně dle dohody). Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet2701155696/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen a červen je nutno uhradit do 15. března).

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte do LK Lesokruh. Jeho povinností je oznámit to nejméně 2 měsíce před změnou zasláním e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách. Příspěvek se vrací jen v případě ukončení docházky.

3.2 Zkušební den

Cena zkušebního dne za 1 dospělého a max. 2 děti je 250 Kč za celý den a 150 Kč na dopoledne. Platba za zkušební den se hradí hotově před zahájením programu koordinátorce LK Lesokruh.

3.3 Absence a vrácení platby

V případě absence dítěte se platba členských příspěvků nevrací. Rodič může za dny absence uplatnit náhradu, čili uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny. Podmínkou je omluvení absence den předem e-mailem. V případě snížení četnosti docházky dítěte do Lesokruhu se platba členského příspěvku nevrací.

Poměrná část již uskutečněné platby členského příspěvku se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.4 Třídní fond

Pro potřeby pořizování pomůcek, psacích a hygienických potřeb (např. mýdlo, toaletní papír, éterické oleje do repelentu, apod.), semena na klíčení (sezam, mungo, atd.), apod., je zřízen třídní fond. Příspěvek do fondu činí  500 Kč za pololetí bez ohledu na výši dnů docházky (možno rozdělit na 2 splátky).   

3.5 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní. Ceny akcí sdělí pedagog rodičům s předstihem a to nejdéle jeden týden před konáním akce. Platba se hradí hotově před zahájením programu pedagogovi/koordinátorce.

3.6 Dary

Lesokruh, z.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Lesokruh.

Možnosti darování:

 1. Vkladem na účet spolku. Číslo účtu: 2701155696/2010
 2. Finanční dar v hotovosti.
 3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.

Po obdržení daru zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:

 1. Potvrzení o přijatém daru (pokud je dar do 5 000 Kč)
 2. Darovací smlouvy (dary nad 5 000 Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně
z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKY

4.1 Předávání dítěte

Provozní doba lesního klubu Lesokruhje od 7.30 do 16:00 hod.Rodiče předávají své dítě od 7.30 do 8:30 hod. Prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí. Ranní kruh je důležitou součástí celého dne, vzdělávacího a komunitního programu.

Předávání dítěte probíhá v místě LK Lesokruh, Borská 1136, 50346 Třebechovice (vchod do zázemí klubu a parkoviště je z ulice Vitouškova), pokud nejsou rodiče informováni jinak (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.). Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi LK Lesokruh, tj. rodič řekne "předávám jméno dítěte (např. předávám Aničku)" a pedagog řekne "přebírám jméno dítěte (např. přebírám Aničku"). Následně pedagog zapíše dítě do docházkového listu. Předání dítěte rodiči či pověřené osobě probíhá stejným způsobem, včetně odepsání z docházkového listu.

Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu ve školce.

Rodič předává dítě dostatečně vybavené (oblečené) s ohledem na aktuální počasí
a potřeby dítěte (viz Vybavení a oblečení dětí, bod 5.11.).

Spolek rodičů Lesokruh umožňuje služby komunitního hlídání dětí. Pro tyto účely je zázemí (zahrada + WC + zahradní domek) zpřístupněna od 7:30 do 17:00. V tuto dobu (16.00- 17.00) zodpovídá za děti osoba doprovázející. Ta je povinna se zapsat do docházky "Komunitní hlídání", kde zapíše své jméno, jména svěřených dětí a čas jejich příchodu/odchodu. Časy zpřístupnění zázemí lze v případě zájmu po dohodě upravit / prodloužit. Pakliže bude mít rodič zájem o hlídání dítěte pedagogem/průvodcem, činí cena za půl hodiny 50 Kč/za dítě, popř. děti jedná-li se o sourozence.

Rodič při příchodu a odchodu na pozemek JE POVINEN zajistit vstupní branku západkou !!!!!

Program začíná v 8.30, do této doby je rodič povinen předat dítě pedagogovi, aby nedocházelo k narušení programu (popř. je možný odchod do lesa a dítě nebude mít již kdo přebrat). Pozdní příchody z důvodu návštěvy lékaře je třeba hlásit minimálně den dopředu.

4.2 Vyzvedávání dítěte

Rodiče vyzvedávají své dítě mezi 15:00 a 16:00 hod. Pakliže dítě zůstává v zázemí školky po 16 hodině platí pravidla viz výše. (zápis do knihy "komunitní hlídání").

Rodič průběžně kontroluje stav vybavení a doplňuje jej dle potřeb tak, aby dítě mělo vždy dostatek oblečení na následující den.

Rodiče jsou vždy informováni pedagogem o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte atd.) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, je rodič informován telefonicky a musí si dítě vyzvednout ze školky dříve.

4.3 Omlouvání dítěte z docházky

V případě nepředpokládané absence dítěte, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit a to do 8:30 telefonicky na číslo 777 028 627, či sms zprávou. Plánovanou absenci hlásí rodič min. jeden den dopředu.

V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání pedagogy emailem či telefonicky upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny uvědomit koordinátorku.

Náhrady:

V případě, že dítě omluvíte den předem máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte. Domluvit se na náhradním dnu / náhradních lze s koordinátorkou Martinou Kašparovou na telefonu 777 028 627. Náhradní docházku můžete volit pouze v 2 měsíčním období, které máte zaplacené. V dalším období už náhrada není možná. Náhrada také není možná v případě, kdy to kapacita Lesokruhu neumožňuje.

5. PROVOZ LK LESOKRUH

5.1. Pravidla pobytu v zázemí klubu

Pravidla v zázemí LK Lesokruh jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu školky.

Pravidla jsou dětem vysvětlována formou domluvy na začátku školního roku (nově příchozím v průběhu roku). Děti se na tvorbě pravidel spolupodílejí. Pravidla jsou dětem průběžně připomínána, tak aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 • Děti nenosí do školky vlastní hračky či jiné nevyžádané předměty
  (s výjimkou darů). Les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí. Děti si mohou donést do školky jednoho mazlíka na odpolední odpočinek (po zbytek dne na ně čeká v jejich pytli na oblečení).
 • Respektujeme slovní spojení "to se mi nelíbí" jako označení situace, která je někomu nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
 • V zázemí (domek, altán) chodíme pomalu a potichu (nekřičíme).
 • K jídlu se scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.
 • Branku vždy zavíráme a zajišťujeme západkou a otočením klíče.
 • Manipulujeme s klacky a větvemi bezpečně (nezvedáme je do výšky hlavy)
 • S nářadím pracujeme v místě k tomu určeném (s nářadím pracujeme pouze, ví-li o tom pedagog/průvodce).
 • Každá věc má své místo. Uklízím si po sobě.
 • Starám se o své oblečení a věci.
 • Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě
  s pedagogem/průvodcem (přikládání, hašení atd.)
 • Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.
 • Rozbiju-li něco, oznámím to pedagogovi/průvodci. Společně se domluvíme na náhradě škody.

Pravidla jsou průběžně doplňována ve spolupráci s dětmi.

Návrhy a impulsy od rodičů k činnosti pedagoga/průvodce jsou vítány v době, kdy se pedagog/průvodce nevěnuje dětem, popř. emailem či na schůzkách.

5.2 Pravidla pobytu v lese

Pravidla pobytu v lese jsou zásadní pro bezpečnost. Pomáhají pedagogům/průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí.

 • Jsem-li voláno jménem, vždy odpovím.
 • Když uslyším píšťalku nebo buben, přiběhnu.
 • Mimo areál Lesokruhu vždy vidím a slyším kamaráda
 • Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými).
 • Držím se v bezpečné vzdálenosti od skupiny, kterou zpočátku vymezuje pedagog/průvodce.
 • Při cestě lesem čekáme na domluvených místech.
 • Při svačině v lese sedíme.
 • Jíme pouze jídlo přinesené v batůžku.
 • Hub se dotýkáme klacíkem.
 • Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem/průvodcem.
 • Na hromadu dříví se pouze díváme (nelezeme na hromady klád).
 • Odpadky vkládáme do pytle k tomu určenému.
 • Klacky nosíme bezpečně.
 • Zvířata pouze pozorujeme, dotýkáme se pouze, je-li přítomen pedagog/průvodce.

5.3 Etická pravidla LK Lesokruh

 • Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali ke mně, respektuji hranice druhého.
 • Jsem samostatný.
 • Řeknu, když potřebuji pomoc.
 • Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení.
 • "Dost to stačí." - můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

5.4 Etický kodex pedagogů/průvodců

 • Chováme se k dítěti jako k sobě rovnému.
 • Nevedeme děti k soutěživosti, ale ke spolupráci.
 • Podporujeme vnitřní motivaci dítěte, tj. netrestáme děti a podporujeme dobré konání.
 • Emoce necháme vyplavat napovrch, nepotlačujeme je.
 • Podporujeme děti v rozvoji jejich tvořivosti.
 • Děti vedeme k ohleduplnému vztahu k přírodě a k sobě navzájem.
 • Žijeme v respektu jednotlivých ročních období.
 • Chováme se k sobě laskavě.
 • Děti nepodceňujeme, vedeme je k tomu, aby danou činnost zvládly samy.
 • Společnými rituály směřujeme k větší sounáležitosti a pospolitosti.
 • Neděláme věci, které nechceme, aby po nás děti kopírovaly.
 • Učíme se z chyb.
 • Neodsuzujeme, nemáme předsudky vůči neznámému, ale snažíme se porozumět a vcítit se.
 • Děti se spolupodílí na rozhodování, co budeme dělat.

5.5 Krizový plán

LK Lesokruh má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

5.6 Spolupráce s rodiči, rodičovské schůzky

LK Lesokruh chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě. Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné pobyt s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.). Rodiče se podílejí na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.). Rodiče jsou informování o provozu LK Lesokruh a aktivitách z.s. Lesokruh emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, prostřednictvím webových stránek nebo formou rodičovské schůzky. Rodičovské schůzky se konají min. 1x za školní rok. Termín konání schůzky je oznámen rodičům emailem min. 14 dnů předem. Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Nejlépe je tyto připomínky řešit ihned poté, co nastanou. Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Lesokruh, obrací se rodič na koordinátorku. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: email, sms, v akutním případě telefon, nástěnka v zázemí LK Lesokurh.

5.7 Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce Lesokruhu je kombinací lesní pedagogiky, zážitkové pedagogiky, konceptu volné hry. Uplatňujeme prvky waldorfské pedagogiky (volná hra, rytmus, každodenní činnosti (vaření, práce na zahradě) a Montessori pedagogiky (Angličtina Montessori cestou). Snažíme se o oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým v souladu s přístupem Respektovat a být respektován. Zapojujeme environmentální a ekologickou výchovu, denní zklidnění smyslů a protažení těla jógou pro děti. Jsme zastánci prožitkového a situačního učení. Environmentální vzdělávání v Lesokruhu bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly (jaro - země, léto - voda, podzim - vzduch a zima - oheň), společně s tradicemi a svátky. Každý měsíc bude probíhat slavnost inspirovaná přírodou, např.: Jarní -Jarilo a probuzení přírody. Letní-Kupadlo a hádanky lesní mýtinky. Podzimní - Hodovníček-sklízíme a dělíme se s přírodou. Zimní-Vánoce a lesní království. Svátky ekologické jako např. Den hor, Den ptactva, Mezinárodní den Země, Den zvířat, Den stromů.

Za nejdůležitější prvek školky považujeme kvalitní pedagogy/průvodce. Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Lesokruh má vypracovaný Školní vzdělávací program. Ten obsahuje 5 vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vycházíme z přirozeného rytmu roku. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

5.8 Rámcový denní program

7.30 - 8:30 příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí

8:30 - 9:00 ranní kruh - přivítání se, pohyb, jóga, tanec, zpěv, zopakování "pravidel lesa"

9:00-12:00 svačina, výprava do lesa s tematicky zaměřeným programem/vzdělávání. V případě velmi nepříznivého počasí program v zázemí nebo třeba společné vaření

12:00-13:00 osobní hygiena, příprava prostírání pro společné zažívání oběda oběd, úklid

13:00-14:00 odpočinek, spánek, vyprávění příběhů a pohádek volná hra pro ty, co nemohou/nechtějí spát - možnost hry, práce na zahradě, příprava předškoláků

14:00-15:00 odpolední aktivity/zahrada, les, příprava pokrmu, svačina, úklid

15:00-16:00 odpolední kruh, volná hra, odchody domů

5.9 Pedagogičtí pracovníci

Se skupinou max. 8 dětí pracuje vždy jedna dospělá osoba.

V LK Lesokruh pracují pedagogové, asistenti pedagogů, chůvy a rodiče-dobrovolníci, kteří jsou proškolení v péči o děti a dle pracovní smlouvy oprávněni k předávání a přebírání dětí.

V LK Lesokruh je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů.

5.10 Stravování

Stravování se skládá ze svačinky, obědu a svačiny.

A) Svačinku připravují dětem rodiče, kdy do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím (v zimních měsících teplý čaj v termosce) a dopolední i odpolední svačinku, jak je dítě zvyklé. Vše připravit tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo (nejlépe již vyndané z komerčních obalů přímo do svačinových krabiček kvůli minimalizaci odpadků).

B) Teplý oběd je připravován dobrovolníky z řad rodičů v zázemí LK Lesokruh. Je vždy také připravena termoska s čajem nebo vodou s kapkou citrónu či mátou. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog.

Jídelníček rodičům navrhujeme i s ohledem na diety a různé potravinové alergie dětí, ale aby splňoval zásady zdravého stravování.


5.11 Vybavení a oblečení dětí

Seznam doporučeného vybavení do lesní školky na celý rok.

Vybavení celoročně:

 • batůžek s prsním popruhem (lze došít, v galanterii prodávají popruhy i s přezkou)
 • do batůžku kapesník, malou karimatku/podložku pod zadeček, krabičku
  s dopolední svačinou a pití (v zimě v termosce), v zimě též náhradní rukavice
 • spacák, karimatku pro odpolední odpočinek (polštářek a oblíbený mazlík podle zvyklostí dítěte)

Oblečení celoročně:

 • pytlík s náhradním oblečením (zůstává v zázemí) - mikina, tepláky, punčošky nebo legíny, ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky, pláštěnka
 • prosíme o průběžnou kontrolu pytlíku a doplnění chybějícího
 • prosíme o podepsání veškerého vybavení, usnadní nám to pátrání při třídění

Oblečení léto:

 • pevná obuv (otevřené sandálky nejsou vhodné do terénu)
 • tričko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláčky/lehké kalhoty, mikina, šusťáková bunda
 • v případě mokrého počasí nepromokavé kalhoty a pláštěnka
 • pokrývka hlavy!

Oblečení zima:

 • triko s dlouhým rukávem - funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály)
 • mikina - střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
 • bunda +oteplovačky/kombinéza - svrchní, izolační vrstva, nepromokavá
  a větru odolná
 • ponožky, rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
 • pevná nepromokavá obuv, pro zimní použití musí být dostatečně volná, jinak se omezí krevní oběh a izolační i provozní vlastnosti bot

K vhodnému oblečení v zimě uvádíme ještě text inspirovaný článkem ve Světě outdooru.

"Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení"

Cibulový systém
V zimě je důležité tzv. cibulové vrstvení oblečení. Spodní vrstva oblečení má být hřejivá, ideálně vlna, merino (pokud ji děti snesou), nebo funkční prádlo. Obě varianty mají tu výhodu, že i když se dítě zpotí, tak tyto materiály stále hřejí. Následují ještě další 1 až 3 vrstvy, které hřejí a izolují. Výhodou cibulového vrstvení je to, že na rozdíl od jedné silné vrstvy, která snadněji profoukne, tyto vrstvy vytváří meziprostory, udržující stabilní teplotu. Vrstvení je stejným způsobem uplatněno i na nohách. Svrchní kalhoty by měly být v první řadě vodotěsné. Bunda by měla být teplá, ale i prodyšná. Pokud padá déšť se sněhem, má nepromokavost přednost. Děti tedy nosí zateplené pláštěnky, které mají jednu nevýhodu, že nejsou prodyšné. Nicméně sucho je v tomto případě přednější. Při vrstvení je třeba myslet na to, aby dětem nebránilo v pohybu. Nedoporučujeme dětem dávat kombinézu z praktických důvodů (potřeby na záchod). Na druhou stranu kombinéza má při hraní ve sněhu své výhody. Necháváme tedy na vašich zvyklostech ;) Pokud kalhoty či kombinéza nemají gumu na okraji nohavic (lze ji došít), doporučujeme navléknout dětem ještě přes boty a kalhoty tzv. návleky, aby dětem nevnikl sníh pod kalhoty, nebo do botiček. Také při volbě rukavic je vhodné myslet na jejich propojení s bundou tak, aby sníh nemohl vniknout pod bundu. Důležité je, aby byly také nepromokavé a hřejivé. Jako pokrývka hlavy se jeví nejvhodnější kukla, která kryje jak krk, tak hlavu a nikde neodstává. Poslední vrstva v mrazivých dnech, stejně důležitá jako ostatní, je mastný krém na obličej a ruce.

Upozornění pro rodiče - s ohledem na častý pobyt v lese se oblečení může zašpinit, natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit. Spolek nenese odpovědnost za zašpiněné či poničené oblečení.

5.11 Zdraví dítěte

5.11.1 Obecné

Pedagogové absolvovali kurz první pomocí se zaměřením na děti. Pedagogové mají stále (i mimo zázemí LK Lesokruh) k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Lesokruh. Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinní informovat LK Lesokruh o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)

Pedagog může odmítnout dítě do LK Lesokruh přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Lesokruh (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

5.11.2 Klíšťata

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte. Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům.

Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část. Rodiče dbají na řádné prohlídnutí dítěte po pobytu ve školce.

5.12 Pojištění

Lesokruh, z.s. je pojištěn u České rady dětí a mládeže. Součásti smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti organizace, zaměstnanců a dobrovolníků.

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem či pověřenou osobou pedagogovi LK Lesokruh. 

Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno a přebíráno.

6. PRÁVA A POVINNOSTI

6.1 Práva a povinnosti dětí

Děti mají právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jejich schopností a dovedností
 • na poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • na speciální péči a výchovu v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jejich vývoj a zdraví

6.2 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 • pedagog/průvodce přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pedagog/průvodce má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí,
  ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • má právo nepřevzít dítě s viditelnými projevy onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných
  a vzdělávacích cílů školy v souladu s filosofií školky
 • je povinen nahlásit nepřevzetí dítěte koordinátorce
 • má právo nevpustit do objektu školy cizí osoby

6.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního
  a rodinného života
 • na svobodný přístup k informacím týkající se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • po dohodě s pedagogem být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte
  s pedagogem/průvodcem
 • přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
 • zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do zařízení
 • předávat dítě osobně pedagogovi/průvodci
 • včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte
 • do školy přivádět pouze zdravé dítě
 • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny atd.)
 • v daných termínech platit členské příspěvky
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte ve školce
 • respektovat pravidla školky
 • informovat neprodleně zaměstnance školky o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte v objektu školky (šatna, zahrada, apod.)
 • při převzetí dítěte od zaměstnance školky zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte- boule, modřina apod.) a neprodleně
  o tom informovat zaměstnance školky
 • jsou povinni zkontrolovat své dítě, že do zařízení nenosí žádné věci, hračky apod.
 • v případě poškození majetku školky dítětem mají rodiče povinnost projednat s koordinátorkou opravu či náhradu škody
 • jsou povinni aktivně účastnit se na chodu zařízení
 • jsou povinni dodat do zařízení potřebné oblečení a vybavení

7. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu ve školce pedagogové/průvodci, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.

Zařízení má ze zákona uzavřenou pojistku odpovědnosti. V případě úrazu jsou rodiče telefonicky informování personálem zařízení. Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv. Děti si do zařízení nenosí žádné předměty.

Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí.

Spolu s dětmi vytváříme pravidla pro společné soužití. Ukazujeme dětem respektující způsob komunikace a spolu s respektováním vytvořených pravidel předcházíme projevům nepřátelství či násilí.

8. REVIZE PROVOZNÍHO ŘÁDU, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád LK Lesokruh upravovat a doplňovat. Seznámení se s provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školky. Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. dubna 2017

Příloha 1: Krizový plán