Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU LESOKRUH

Zřizovatel: Lesokruh,z. s., Na Obci 196, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 05708338
Kontaktní osoba: Bc. Martina Kašparová, koordinátorka LK Lesokruh
email: lesokruh@gmail.com
Adresa: Lesní klub Lesokruh, Borská 1136, 503 46 Třebechovice p. O.


Obsah

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Působnost a zásady směrnice

2 PROVOZNÍ INFORMACE

2.1 Povolení k provozu

2.2 Provozní podmínky

2.3 Zázemí

2.3.1 Zahradní domek

2.3.2 Zahrada

2.4 Zajištění toalet

2.5 Způsob zajištění výměny a skladování prádla

2.6 Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

2.7 Zajištění vody

2.8 Režimové podmínky

3 ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK LESOKRUH

3.1 Zápis dítěte

3.2 Přijetí dítěte

3.3 Zkušební den

3.4 Ukončení docházky, změna docházky

4 FINANCE

4.1 Výše členského příspěvku pro školní rok 2020-2021 a s ním související platby a podmínky

4.2 Zkušební den

4.3 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce

4.4 Dary

4.5 Brigády

4.6 Členské příspěvky a sleva na dani

5 PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKA 

5.1 Předávání dítěte

5.2 Vyzvedávání dítěte

5.3 Omlouvání dítěte z docházky

6 PROVOZ LK LESOKRUH

6.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu

6.2 Pravidla pobytu v lese

6.3 Etická pravidla LK Lesokruh

6.4 Etický kodex pedagogů/průvodců

6.5 Krizový plán

6.6 Spolupráce s rodiči, rodičovské schůzky

6.7 Pedagogická koncepce

6.7.1 Rámcový denní program

6.8 Pedagogičtí pracovníci 

6.9 Stravování 

6.10 Vybavení a oblečení dětí

6.10.1 Vybavení

6.10.2 Oblečení

Cibulový systém

6.11 Zdraví dítěte

6.11.1 Obecné

6.11.2 Klíšťata

6.12 Pojištění

7 PRÁVA A POVINNOSTI

7.1 Práva a povinnosti dětí 

7.2 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

7.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců

8 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

8.1 Pravidla společného soužití v zázemí LK

9 REVIZE PROVOZNÍHO ŘÁDU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám jako statutární orgán spolku tuto směrnici.

1.1  Působnost a zásady směrnice

Tento řád upravuje provozní pravidla Lesního klubu Lesokruh z. s. (dále jen LK Lesokruh).

Směrnice:

 • musí být vydána písemně,
 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
 • nesmí být vydána se zpětnou účinností,
 • vzniká na dobu neurčitou,
 • je závazná pro všechny zaměstnance organizace,
 • směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.
 • předseda spolku je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou, či zrušením tohoto vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů.

2  PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád Lesního klubu Lesokruh (dále jen LK Lesokruh) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, zapsaným spolkem Lesokruh, z.s. Provozní řád LK Lesokruh se řídí Metodickým materiálem
k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem
a Krajskou hygienickou Královehradeckého kraje. Metodický materiál je přílohou tohoto provozního řádu. Zázemí LK Lesokruh se nachází na zahradním pozemku na adrese: Borská 1136, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

2.1  Povolení k provozu

Dokumentace týkající se povolení k provozu je k nahlédnutí v místě provozovny
u koordinátorky klubu.

Jedná se o tyto dokumenty:

 • Nájemní smlouva s majitelem
 • Smlouva o pojištění odpovědnosti organizace
 • Elektro revize, bezpečnostní revize
 • Revize hasicích přístrojů

2.2  Provozní podmínky

LK Lesokruh nabízí celodenní program pro děti od 3 do 7 let. V specificky posouzených případech stanových ve Školním vzdělávacím plánu lze přijmout i dítě mladší 3 let. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Lesokruh nezajišťuje provoz v době letních prázdnin (v tu dobu pořádáme příměstské letní tábory a provoz letního klubu), státních svátků a vánočních prázdnin. Rodiče jsou informování na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech. Za tyto dny není možná náhrada. Provoz LK Lesokruh je celodenní (8,5 hodin): 7.30 - 16.00 hod (v případě poptávky jinak). Zázemí je zpřístupněno od 7.00 do 17.00. Je zde možno využít prostoru ke komunitnímu hlídání dětí členy spolku. Příchody a odchody mimo provozní dobu je třeba zaznamenávat odpovídající osobou do archu Komunitní docházka. Maximální velikost skupiny je 8 dětí a 1 pedagog/průvodce. Celková kapacita je maximálně 24  dětí v klubu. Děti se schází v místě zázemí LK Lesokruh, pokud není s rodiči dohodnuto jinak. V případě výletů je možný sraz na jiném místě (o kterém budou rodiče včas informování e-mailem). Rodiče využívají k parkování parkoviště před vstupem do zázemí LK Lesokruh (parkoviště u fotbalového hřiště či hotelu Bor). Rodiče dbají, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní branka.

2.3  Zázemí

Zázemím LK Lesokruh je zahradní domek/chatka se sociálním zařízením a teplou a studenou tekoucí vodou, zahradní altán a oplocená část zahrady rodinného domu. Zahradní domek a altán je využíván pro uskladnění osobních věcí dětí (náhradní oblečení, spacáky), uskladnění pomůcek klubu, pro výuku a tvoření v případě nepříznivého počasí a pro odpolední odpočinek. V zahradním domku je také kuchyňský kout s ledničkou, dřezem, rychlovarnou konvicí. Zázemí je vzdáleno od lesa cca 1 minutu dětské chůze. V domku je viditelně podle pravidel BOZP a PO umístěn hasicí přístroj a lékárnička. Domek je možno vytápět elektrickým topením. Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí zaměstnanci klubu, členové spolku a jejich děti.

2.3.1   Zahradní domek

Děti při odpočinku leží na vyvýšených pódiích, na karimatce a vlněných houních. Každé dítě má vlastní označený spacák. Údržbu spacáků zajišťují rodiče praním.

Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.

2.3.2  Zahrada

Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 250 m2.

Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, lanové průlezky, žebříky, houpačky, pískoviště a blátoviště, balanční stezka, permakulturní záhony, bylinný záhon, místo pro pozorování volné přírody, atd.

2.4  Zajištění toalet

Sociální zařízení je ve formě dvou splachovacích WC, dvou umyvadel s teplou a studenou tekoucí vodou. Toaleta je opatřena stoličkou a dětským prkénkem.
K dispozici je i nočník.

2.5  Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Ručníky jsou vyměňovány dle potřeby, nejméně 1x denně. Každé dítě si nosí svůj ručník (1 ks v batůžku a 1 ks má v zázemí). Jejich výměnu a čistotu mají na starosti rodiče. Společné prádlo (utěrky např.) pereme v automatické pračce v sídle spolku. Čisté prádlo je skladováno v zázemí školky v koupelně.

Spací pytle jsou ukládány v zázemí. Údržbu zajišťují rodiče 1x měsíčně, případně ihned.

2.6 Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění je samostatně zpracován a k nahlédnutí v zázemí (viz. Sanitační řád zapsaného spolku Lesokruh).

Likvidace odpadů: Neroztříditelný komunální odpad je ukládán do jednorázových plastových pytlů. Třídíme papír, sklo, kovy a plasty. Bio odpad dáváme na kompost.

2.7  Zajištění vody

Voda je odebírána přípojkou k veřejnému vodovodu.

2.8  Režimové podmínky

Didakticky řízené činnosti, volná hra a pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pedagogů/průvodců s dětmi ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Pohybové aktivity v přírodě díky nerovnosti terénu a překonávání překážek přirozeně pomáhají správnému vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru.

Většina programu probíhá venku za každého počasí (důležité je dobré oblečení) - od 7:30 do 12:00 po celý rok. Program probíhá v lese či na zahradě klubu. Odpoledne po odpočinku si děti hrají na klubové zahradě. V silných mrazech či při jiných extrémech počasí slouží k zajištění tepla a sucha vyhřívatelné zázemí.

Nápoje si děti nosí ve svých lahvích/termoskách připravené od zákonných zástupců. Děti jsou během celého dne pobízeny k tomu, aby pily. V případě, že vypijí svůj nápoj, připravují jim v zázemí pití pedagogové/průvodci. Nápoje střídáme dle venkovní teploty - ve valné většině případů je to pitná voda, případně voda s citronem a čerstvými bylinkami, bylinné a ovocné čaje, ředěné ovocné mošty.

Všechny děti odpočívají v časovém rozmezí 13:00 -15:00 hod v zázemí klubu, v letních měsících na zahradě. Každé dítě využívá k odpočinku vlastní spací pytel. Spací pytle jsou ukládány v zázemí. Údržbu zajišťují rodiče 1x měsíčně, podle potřeby ihned. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky a zpěvu ukolébavek. Děti, které neusnou, odcházejí v letních měsících ven, v zimních si potichu hrají nebo se věnují řízené činnosti.

Děti tráví většinu času na čerstvém vzduchu. Venku pobýváme za každého počasí po celý rok. Děti mají outdoorové vybavení, které jim umožňuje zůstat v suchu a teple. Doporučujeme vrstvené oblékání (v zimě i ze šesti vrstev), které dle aktuálního počasí a pohybové aktivity dětí odebíráme či přidáváme, tak aby dítě mělo optimální teplotní komfort. Starší děti učíme regulovat si množství oblečených vrstev, aby dosáhly teplotního komfortu. Rodičům doporučujeme oblečení zejména z přírodních prodyšných materiálů (bavlna, merino/vlna, bambus, len...) či moderních outdoorových materiálů. (viz. Doporučené vybavení)

3   ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK LESOKRUH

Před zápisem dítěte do LK Lesokruh doporučujeme osobní návštěvu zázemí
a schůzku s průvodci a koordinátorkou. Doporučujeme, aby se rodiče seznámili s pedagogickou koncepcí, ŠVP a zcela určitě s Provozním řádem LK Lesokruh.

3.1  Zápis dítěte

Pokud má rodič zájem o zápis dítěte do klubu, je vhodné si domluvit návštěvu tzv. "zkušební den", kde bude mít možnost podrobně se seznámit s naším programem, přístupem i průvodci. Dostanete dostatek prostoru pro rozhodnutí, zda své dítě přihlásit. Zároveň spolu s rodiči budeme hledat nejlepší cestu pro dítě, aby tuto zásadní změnu v životě co nejlépe přijalo.

Zápis dětí na další školní rok probíhá zpravidla v jarních měsících. Aktuální informace jsou uváděny na webu www.lesokruh.cz., kde je také k dispozici přihláška dítěte. Pokud to kapacita klubu umožní, je možné přijímat děti v průběhu celého roku. V klubu je veden pořadník zájemců o docházku.

3.2  Přijetí dítěte

Na přijetí dítěte do LK Lesokruh není nárok. O přijetí dětí rozhoduje koordinátorka LK a průvodci na základě osobní schůzky. Sourozence přijímáme přednostně.

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům rozhodnutí o přijetí, rodiče vytisknou, vyplní
a podepíší Přihlášku ke členství ve spolku ve dvou originálech a předají je koordinátorce. Koordinátorka sdělí rodičům přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič uhradí členský příspěvek na 1 měsíc docházky a to do 7. dnů po přihlášení se ke členství. Doplatek za druhý měsíc docházky provede rodič nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. členský příspěvek za říjen je nutno uhradit do 15. srpna).

3.3  Zkušební den

Zkušební den je den, kdy může do klubu dítě přijít s rodičem a zúčastnit se celého programu s dětmi a průvodci. Na zkušební den je nutné se předem přihlásit koordinátorce, tj. dohodnou přesný termín. Je možné se domluvit i na více zkušebních dnech. Během zkušebního dne zodpovídá za své dítě sám rodič a musí respektovat pravidla provozu a denní program LK Lesokruh). Pedagog/průvodce v tomto případě nenese za dítě odpovědnost.

3.4   Ukončení docházky, změna docházky

V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu lesokruh@gmail.com. Odhlášení je platné ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.

V případě, že chce rodič změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu lesokruh@gmail.com. Změna je platná ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.

4    FINANCE

4.1   Výše členského příspěvku (na provoz) pro školní rok 2020/2021 a s ním související platby a podmínky

Lesní klub Lesokruh je pouze pro členy spolku Lesokruh, z.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Lesokruh.

Počet dní v týdnu                                   Cena za měsíc 

2 dny v týdnu                                           3 450 Kč

3 dny v týdnu                                           4 600 Kč

5 dní v týdnu                                            5 750 Kč

Nabízíme i možnost nepravidelné či nárazové docházky (pokud to kapacita umožní). V takovém případě je platba za jednotlivý den školky 500,- Kč. Docházku je nutné domluvit předem. Při tomto typu docházky není možné umístění dítěte garantovat.

V případě, že členský příspěvek není uhrazen včas, platí se poplatek z prodlení 5% z měsíční platby za každý týden prodlení. Upozorňujeme, že pokud není uhrazen členský příspěvek za jeden měsíc bez předchozí domluvy s koordinátorkou, tak dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.

Platby v případě absence:

 • absence kratší než 3 týdny: 100% měsíční sazby
 • absence 3 týdny a déle (vážnější nemoci (ne nachlazení/chřipka, apod. - potvrzená lékařem): na dohodě s koordinátorkou klubu

Správní rok je rokem, pro který je určena částka členských příspěvků a je totožný se školním rokem. Začíná tedy 1. září a končí 30. června. Platí se stejná částka po dobu celého správního roku (bez ohledu na svátky, prázdniny)

Příspěvek se hradí na 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet 2701155696/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen a červen je nutno uhradit do 15. března).

Snížení počtu dní v týdnu:

 • nutno hlásit 2 měsíce dopředu
 • po dobu 2 měsíců platit plnou původní sazbu
 • z jistiny si školka odečte rozdíl

Ve vlastním zájmu je třeba informovat o snížení tarifu s dostatečným předstihem, neboť další dva celé měsíc po nahlášení změn platí rodič původně sjednaný tarif.

Předčasný odchod:

 • je nutno hlásit 2 měsíce dopředu
 • po dobu 2 měsíců od nahlášení je nutno platit plnou původní sazbu
 • propadne jistina

Jistina - Na začátku školního roku (případně v v průběhu, je-li dítě přijato), po ukončení dvouměsíční zkušební doby, je třeba uhradit jistinu ve výši členského příspěvku na jeden měsíc. Ukončí-li dítě docházku předčasně nebo sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k uhrazení rozdílu. Tedy pokud dítě ukončí docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává klubu. Předčasný odchod či snížení dnů v týdnu je přesto nutno hlásit dva měsíce předem. Tzn. v případě změny je nutno platit původní výši členského příspěvku. Jistinu vnímáme jako jasný závazek dítě posílat do klubu po celý rok. Propadnutá jistina klubu je použita k vyrovnání schodku v rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky. Jistinu prosím posílejte na číslo účtu 2401626572/2010. Do předmětu k platbě prosím uveďte  jméno dítěte/jistina. Variabilní symbol: vaše tel. číslo.

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte do LK Lesokruh na základě vlivu vnějších okolností , například prodloužení dne apod. Jeho povinností je oznámit to nejméně 2 měsíce před změnou zasláním e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.


4.2    Zkušební den

Cena zkušebního dne za 1 dospělého a max. 2 děti je 250 Kč za celý den a 150 Kč na dopoledne. Platba za zkušební den se hradí hotově před zahájením programu koordinátorce LK Lesokruh.

4.3    Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní. Ceny akcí sdělí pedagog/průvodce rodičům s předstihem a to nejdéle jeden týden před konáním akce. Platba se hradí hotově před zahájením programu pedagogovi/koordinátorce.

4.4    Dary

Lesokruh, z.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Lesokruh.

Možnosti darování:

1. Vkladem na účet spolku. Číslo účtu: 2701155696/2010

2. Finanční dar v hotovosti.

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.

Po obdržení daru zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:

1. Potvrzení o přijatém daru (pokud je dar do 5 000 Kč)

2. Darovací smlouvy (dary nad 5 000 Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně
z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

4.5 Brigády

Práce na zvelebování společného prostoru (brigády) či podílení se na slavnosti. Rodiče jsou nedílnou součástí spolku Lesokruh, proto je jejich přínos a zapojení se v podobě práce na zvelebování prostoru či podpory některé ze slavností vyváženo v případě neschopnosti symbolickou částkou 1000 Kč za rok. Děkujeme.

4.6 Členské příspěvky a sleva na dani

Nejsme organizace, která má ze zákona právo nárokovat si slevu na dani za členské příspěvky. NENÍ MOŽNÉ uplatňovat slevu na dani za umístění dítěte, tj. tzv. školkovné, vzhledem k tomu, že nejsme umístěni v rejstříku MŠ. 

5    PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKA

5.1   Předávání dítěte

Provozní doba lesního klubu Lesokruh je od 7.30 do 16:00 hod. Rodiče předávají své dítě od 7.30 do 8:15 hod NEJPOZĎEJI. Prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí. Předávání dítěte probíhá v místě LK Lesokruh, Borská 1136, 50346 Třebechovice (vchod do zázemí klubu a parkoviště je z ulice Vitouškova), pokud nejsou rodiče informováni jinak (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.). Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi/průvodci LK Lesokruh, tj. rodič a dítě se pozdraví s průvodci, předá dítě a rodič svým rozloučením dává najevo svůj odchod a "dokončené" předání dítěte. Následně pedagog/průvodce zapíše dítě do docházkového listu. Předání dítěte zpět rodiči či pověřené osobě probíhá stejným způsobem.

Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga/průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu ve školce. Rodič předává dítě dostatečně vybavené (oblečené) s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz Vybavení a oblečení dětí, bod 5.11.).

Spolek rodičů Lesokruh umožňuje služby komunitního hlídání dětí. Pro tyto účely je zázemí (zahrada + zahradní domek) zpřístupněna od 7:00 do 17:00. V tuto dobu (7.00 - 7.30 a 16.00- 17.00) zodpovídá za děti osoba doprovázející. Ta je povinna se zapsat do docházky "Komunitní hlídání", kde zapíše své jméno, jména svěřených dětí a čas jejich příchodu/odchodu. Časy zpřístupnění zázemí lze v případě zájmu po dohodě upravit/prodloužit. Pakliže bude mít rodič zájem o hlídání dítěte pedagogem/průvodcem, činí cena za hodinu 150 Kč/za dítě, popř. děti jedná-li se o sourozence.

Rodič při příchodu a odchodu na pozemek JE POVINEN zajistit vstupní branku západkou!!!!!

Program začíná v 8.15, do této doby je rodič povinen předat dítě pedagogovi/průvodci, aby nedocházelo k narušení programu. V 8:15 začíná společný program, popř. je možný odchod do lesa a dítě nebude mít již kdo přebrat. Pozdní příchody z důvodu návštěvy lékaře je třeba hlásit minimálně den dopředu.

5.2   Vyzvedávání dítěte

Rodiče vyzvedávají své dítě mezi 15:15 a 16:00 hod. Pakliže dítě zůstává v zázemí školky po 16 hodině, platí pravidla viz výše. (zápis do knihy "komunitní hlídání").

Rodič průběžně kontroluje stav vybavení a doplňuje jej dle potřeb tak, aby dítě mělo vždy dostatek oblečení na následující den.

Rodiče jsou vždy informováni pedagogem/průvodcem o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte atd.) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, je rodič informován telefonicky a musí si dítě vyzvednout ze školky dříve.

5.3  Omlouvání dítěte z docházky

V případě nepředpokládané absence dítěte, např. z důvodů onemocnění či
z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit a to do 8:30 telefonicky na číslo 777 028 627, či sms zprávou.

Plánovanou absenci hlásí rodič min. jeden den dopředu.

6    PROVOZ LK LESOKRUH

6.1   Pravidla pobytu v zázemí klubu

Pravidla v zázemí LK Lesokruh jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí
a k bezproblémovému chodu klubu.

Pravidla jsou dětem vysvětlována formou domluvy na začátku školního roku (nově příchozím v průběhu roku). Děti se na tvorbě pravidel spolupodílejí. Pravidla jsou dětem průběžně připomínána, tak aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 • Děti nenosí do klubu vlastní hračky či jiné nevyžádané předměty
  (s výjimkou darů). Les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí. Děti si mohou donést do klubu jednoho mazlíka na odpolední odpočinek (po zbytek dne na ně čeká na jejich místě v šatně).
 • Děti nenosí do klubu sladkosti (bonbony, lízátka, žvýkačky, apod.), ani když se chtějí podělit s kamarády (např. narozeniny). Upřednostňujeme sušené ovoce, ořechy, domácí sušenky, apod.
 • Děti mají možnost (pokud projeví zájem) v Lesokruhu chodit bez bot, a to jak v zázemí, tak při pobytu v přírodě. Průvodci nedovolí chodit dětem naboso, klesne-li teplota pod 10 stupňů Celsia.
 • Respektujeme slovní spojení "to se mi nelíbí" jako označení situace, která je někomu nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
 • V zázemí (domek, altán) chodíme pomalu a potichu (nekřičíme).
 • K jídlu se scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.
 • Branku vždy zavíráme a zajišťujeme západkou.
 • Manipulujeme s klacky a větvemi bezpečně (nezvedáme je do výšky hlavy), klacky a větve donesené z lesa nebereme do zázemí (necháváme je před brankou v tzv. "klackovně".
 • S nářadím pracujeme v místě k tomu určeném (s nářadím pracujeme pouze, ví-li o tom pedagog/průvodce).
 • Každá věc má své místo. Uklízím si po sobě.
 • Starám se o své oblečení a věci.
 • Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě
  s pedagogem/průvodcem (přikládání, hašení atd.)
 • Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.
 • Rozbiji-li něco, oznámím to pedagogovi/průvodci. Společně se domluvíme na náhradě škody.

Pravidla jsou průběžně doplňována ve spolupráci s dětmi.

Návrhy a impulsy od rodičů k činnosti pedagoga/průvodce jsou vítány v době, kdy se pedagog/průvodce nevěnuje dětem, popř. emailem či na schůzkách.

6.2   Pravidla pobytu v lese

Pravidla pobytu v lese jsou zásadní pro bezpečnost. Pomáhají pedagogům/průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí.

 • Jsem-li voláno jménem, vždy odpovím.
 • Když uslyším domluvený signál, přiběhnu.
 • Mimo areál Lesokruhu vždy vidím a slyším kamaráda
 • Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými).
 • Držím se v bezpečné vzdálenosti od skupiny, kterou zpočátku vymezuje pedagog/průvodce.
 • Při cestě lesem čekáme na domluvených místech.
 • Při svačině v lese sedíme.
 • Jíme pouze jídlo přinesené v batůžku.
 • Hub se nedotýkáme.
 • Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem/průvodcem.
 • Na hromadu dříví se pouze díváme (nelezeme na hromady klád).
 • Odpadky vkládáme do pytle k tomu určenému.
 • Klacky nosíme bezpečně.
 • Zvířata pouze pozorujeme, dotýkáme se pouze, je-li přítomen pedagog/průvodce.

6.3   Etická pravidla LK Lesokruh

 • Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali ke mně, respektuji hranice druhého.
 • Jsem samostatný.
 • Řeknu, když potřebuji pomoc.
 • Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení.
 • "Dost to stačí." - můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

6.4   Etický kodex pedagogů/průvodců

 • Chováme se k dítěti jako k sobě rovnému.
 • Nevedeme děti k soutěživosti, ale ke spolupráci.
 • Podporujeme vnitřní motivaci dítěte, tj. netrestáme děti a podporujeme dobré konání.
 • Emoce necháme vyplavat napovrch, nepotlačujeme je.
 • Podporujeme děti v rozvoji jejich tvořivosti.
 • Děti vedeme k ohleduplnému vztahu k přírodě a k sobě navzájem.
 • Žijeme v respektu jednotlivých ročních období.
 • Chováme se k sobě laskavě.
 • Děti nepodceňujeme, vedeme je k tomu, aby danou činnost zvládly samy.
 • Společnými rituály směřujeme k větší sounáležitosti a pospolitosti.
 • Neděláme věci, které nechceme, aby po nás děti kopírovaly.
 • Učíme se z chyb.
 • Neodsuzujeme, nemáme předsudky vůči neznámému, ale snažíme se porozumět a vcítit se.
 • Děti se spolupodílí na rozhodování, co budeme dělat.

6.5  Krizový plán

LK Lesokruh má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (úraz dítěte, šíření infekce, parazitů, ztráta dítěte, požár, živelné pohromy, nevyzvednutí dítěte) a který je k nahlédnutí v zázemí klubu (viz. Krizový plán lesního klubu Lesokruh)

6.6   Spolupráce s rodiči, rodičovské schůzky

LK Lesokruh chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě.

Dobré vztahy mezi pedagogy/průvodci a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné pobyty s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.)

Rodiče se mohou podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.)

Rodiče jsou informování o provozu LK Lesokruh a aktivitách z.s. Lesokruh emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí nebo formou rodičovské schůzky a pravidelných konzultací.

Konzultace se konají 2x za školní rok.

Termín konání schůzky je oznámen rodičům emailem min. 14 dnů předem.

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Nejlépe je tyto připomínky řešit ihned poté, co nastanou.

Záležitosti spadající do kompetence pedagoga/průvodce řeší rodič s pedagogem/průvodcem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Lesokruh, obrací se rodič na koordinátorku.

Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: email, sms, v akutním případě telefon, nástěnka v zázemí LK Lesokruh.

6.7   Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce Lesokruhu je kombinací lesní pedagogiky, zážitkové pedagogiky, konceptu volné hry. Uplatňujeme prvky waldorfské pedagogiky (volná hra, rytmus, každodenní činnosti (vaření, práce na zahradě) a Montessori pedagogiky (Angličtina Montessori cestou). Snažíme se o oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým v souladu s přístupem Respektovat a být respektován. Zapojujeme environmentální a ekologickou výchovu, denní zklidnění smyslů a protažení těla jógou pro děti. Jsme zastánci prožitkového a situačního učení. Environmentální vzdělávání v Lesokruhu bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly (jaro - země, léto - voda, podzim - vzduch a zima - oheň), společně s tradicemi a svátky. Každý měsíc bude probíhat slavnost inspirovaná přírodou, např.: Jarní -Jarilo a probuzení přírody. Letní-Kupadlo
a hádanky lesní mýtinky. Podzimní - Hodovníček - sklízíme a dělíme se s přírodou. Zimní - Vánoce a lesní království. Svátky ekologické jako např. Den hor, Den ptactva, Mezinárodní den Země, Den zvířat, Den stromů.

Za nejdůležitější prvek školky považujeme kvalitní pedagogy/průvodce. Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Lesokruh má vypracovaný Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí na vyžádání. Ten obsahuje 5 vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vycházíme z přirozeného rytmu roku. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

6.7.1   Rámcový denní program

7.30 - 8:15 příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí

8.15 - 8.30 odchod do lesa

9:00 - 9.30 ranní kruh - přivítání se, pohyb, jóga, tanec, zpěv, zopakování "pravidel lesa"

9:30-12:00 svačina, volná hra v lese s tematicky zaměřeným programem/vzdělávání, ale také volnou hrou. V případě velmi nepříznivého počasí program v zázemí

12:00-13:00 osobní hygiena, příprava prostírání pro společné zažívání oběda oběd, úklid

13:00-14:00 odpočinek, spánek, vyprávění příběhů a pohádek

14:00-15:00 odpolední aktivity/zahrada, les, příprava předškoláků, svačina, úklid

15:00-16:00 volná hra, odchody domů

6.8   Pedagogičtí pracovníci

Se skupinou max. 8 dětí pracuje vždy jedna dospělá osoba.

V LK Lesokruh pracují pedagogové, asistenti pedagogů, chůvy a rodiče-dobrovolníci, kteří jsou proškolení v péči o děti a dle pracovní smlouvy oprávněni k předávání a přebírání dětí.

V LK Lesokruh je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů.

6.9   Stravování

Stravování se skládá ze svačinek a oběda.

Dopolední svačinky zajišťují rodiče: do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím (v zimních měsících teplý čaj/vodu v termosce) a dopolední svačinu, jak je dítě zvyklé (nejlépe již vyndané
z komerčních obalů přímo do svačinových krabiček kvůli minimalizaci odpadků). Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog/průvodce, který případně dítěti dolévá ze svých zdrojů (čistá voda, voda
s mátou a kapkou citronu, čaj). Obědy a odpolední svačiny jsou zajišťovány lesním klubem
v objektu zázemí. Vaříme vegetariánsky v kuchyni spolku. Cena oběda včetně odpolední svačiny je 50 Kč. 

6.10   Vybavení a oblečení dětí

Jak pro Vás, tak i pro nás je zásadní, aby dítě bylo v suchu a v teple. K tomu, aby si dítě mohlo pobyt v lesní školce opravdu užít, je důležité, aby bylo dobře vybavené. Níže najdete seznam doporučeného vybavení do lesní školky na celý rok.

Označení: Označte dětem oblečení - ne vždy si děti své oblečení poznají, ne vždy poznají oblečení oba rodiče a průvodkyně nemají neomezenou kapacitu - všem nám to usnadní práci.

Sebeobsluha: Zvažte, zda-li si dítě se svým oblečením, obuví a vybavením samo poradí, nebo se k tomu alespoň blíží s menší dopomocí. Převlékáme se několikrát denně a průvodkyně i děti ocení, když to bude snadné. Dítě potřebuje být i venku schopné rychle rozepnout svrchní vrstvy, když chce čurat - myslete na to zvláště v případě laclových kalhot a overalů. Průvodkyně jsou vždy nablízku, ale rychlejší a příjemnější je umět to sám.

Seznam doporučeného vybavení na celý rok.

6.10.1   Vybavení

Celoročně:

 • dobře padnoucí batoh adekvátní velikosti s prsním popruhem ocení dítě při každé výpravě do lesa. Vyplatí se kvalitní turistický batoh, ve školce ho dítko používá každý den (a nešetří ho :-))
 • do batůžku kapesník, malou karimatku/podložku pod zadeček, malý ručník, krabičku s dopolední svačinou a pití (v zimě v termosce, ovšem pozor na připravené příliš horké nápoje)-vyhněte se prosím cukrovinkám, náhradní ponožky v uzavíratelném igelitovém pytlíku, pláštěnku, nepromokavý obal na batoh v zimě též náhradní rukavice
 • spacák pro odpolední odpočinek (polštářek a oblíbený mazlík podle zvyklostí dítěte)
 • ručník na ruce do šatny (jeden zůstává v batůžku, jeden je v šatně)

OBLEČENÍ

Celoročně:

 • prozatím (plánujeme změnu) - jménem dítěte výrazně označená velká taška či pytel (ideálně uzavíratelná) s náhradním oblečením (zůstává v zázemí) - mikina, tepláky, legíny, ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, holínky
  (prosíme o průběžnou kontrolu tašky a doplnění chybějícího a o podepsání veškerého vybavení)
 • náhradní obuv (holínky)
 • přezůvky do zázemí (gumové nazouváky - crocsy)

Léto:

 • kromě ošetření repelentem a opalovacím krémem doporučujeme také pokrývku hlavy a dlouhé rukávy a nohavice jako ochranu před sluncem a klíšťaty
 • pevná obuv (sandály s otevřenou špičkou nejsou vhodné do terénu)
 • tričko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláčky/lehké kalhoty, mikina, šusťáková bunda
 • v případě mokrého počasí nepromokavé kalhoty a pláštěnka
 • pokrývka hlavy!

Do deště:

 • holínky, do nich vysoké ponožky, podkolenky
 • gumové kalhoty
 • gumová bunda s kapucou zakrývající celou hlavu či klobouk do deště

Zima:

 • triko s dlouhým rukávem - funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály)
 • mikina - střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
 • bunda +oteplovačky/kombinéza - svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větru odolná
 • ponožky, rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
 • pevná nepromokavá obuv, pro zimní použití musí být dostatečně volná, jinak se omezí krevní oběh a izolační i provozní vlastnosti bot

K vhodnému oblečení v zimě uvádíme ještě text inspirovaný článkem ve Světě outdooru.
"Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení"

Cibulový systém

V zimě je důležité tzv. cibulové vrstvení oblečení. Spodní vrstva oblečení má být hřejivá, ideálně vlna, merino (pokud ji děti snesou), nebo funkční prádlo. Obě varianty mají tu výhodu, že i když se dítě zpotí, tak tyto materiály stále hřejí. Následují ještě další 1 až 3 vrstvy, které hřejí a izolují. Výhodou cibulového vrstvení je to, že na rozdíl od jedné silné vrstvy, která snadněji profoukne, tyto vrstvy

vytváří meziprostory, udržující stabilní teplotu. Vrstvení je stejným způsobem uplatněno i na nohách. Svrchní kalhoty by měly být v první řadě vodotěsné. Bunda by měla být teplá, ale i prodyšná. Pokud padá déšť se sněhem, má nepromokavost přednost. Děti tedy nosí zateplené pláštěnky, které mají jednu nevýhodu, že nejsou prodyšné. Nicméně sucho je v tomto případě přednější. Při vrstvení je třeba myslet na to, aby dětem nebránilo v pohybu. Nedoporučujeme dětem dávat kombinézu z praktických důvodů (potřeby na záchod). Na druhou stranu kombinéza má při hraní ve sněhu své výhody. Necháváme tedy na vašich zvyklostech ;) Pokud kalhoty či kombinéza nemají gumu na okraji nohavic (lze ji došít), doporučujeme navléknout dětem ještě přes boty a kalhoty tzv. návleky, aby dětem nevnikl sníh pod kalhoty, nebo do botiček. Také při volbě rukavic je vhodné myslet na jejich propojení s bundou tak, aby sníh nemohl vniknout pod bundu. Důležité je, aby byly také nepromokavé a hřejivé. Jako pokrývka hlavy se jeví nejvhodnější kukla, která kryje jak krk, tak hlavu a nikde neodstává. Poslední vrstva v mrazivých dnech, stejně důležitá jako ostatní, je mastný krém na obličej a ruce.

Upozornění pro rodiče - s ohledem na častý pobyt v lese se oblečení může zašpinit, natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit. Spolek nenese odpovědnost za zašpiněné či poničené oblečení.


6.11   ZDRAVÍ DÍTĚTE

6.11.1   Obecné

Pedagogové/průvodci absolvovali kurz první pomocí se zaměřením na děti.

Pedagogové/průvodci mají stále (i mimo zázemí LK Lesokruh) k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

Evidence a registrace úrazů je prováděna v knize úrazů. Přítomný pedagog/průvodce ošetří dítě, zaznamená úraz, informuje zákonné zástupce, kteří následně záznam v knize úrazů vlastnoručně podepíší. Součástí tohoto provozního řádu je i Doporučení SZÚ k prevenci onemocnění přenosných bodavým hmyzem a klíšťaty.

Rodič je povinen informovat pedagoga/průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Lesokruh.

Pedagog/průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinní informovat LK Lesokruh o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích.

Alergické děti musí být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)

Pedagog/průvodce může odmítnout dítě do LK Lesokruh přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Lesokruh (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

V případě úrazu pedagog/průvodce vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

6.11.2   Klíšťata

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy/průvodci. Pedagogové/průvodci nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte. Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům.

Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.

Rodiče dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu ve školce.

6.12   POJIŠTĚNÍ

Lesokruh, z.s. je pojištěn u pojišťovny Allianz. Součásti smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti organizace, zaměstnanců a dobrovolníků.

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem či pověřenou osobou pedagogovi/průvodci LK Lesokruh. Předání probíhá pozdravem rodiče a pedagoga/průvodce a dítěte a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem/průvodcem rodiči či jiné pověřené osobě.

7  PRÁVA A POVINNOSTI

7.1   Práva a povinnosti dětí

Děti mají právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jejich schopností
  a dovedností
 • na poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • na speciální péči a výchovu v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jejich vývoj a zdraví

7.2   Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 • pedagog/průvodce přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pedagog/průvodce má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů
  a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • má právo nepřevzít dítě s viditelnými projevy onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných
  a vzdělávacích cílů školy v souladu s filosofií školky
 • je povinen nahlásit nepřevzetí dítěte koordinátorce
 • má právo nevpustit do objektu LK Lesokruh cizí osoby

7.3   Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na svobodný přístup k informacím týkající se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • po dohodě s pedagogem/průvodcem být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem/průvodcem
 • přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
 • zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole

Zákonní zástupci jsou povinni:

zajistit řádnou docházku dítěte do zařízení

 • předávat dítě osobně pedagogovi/průvodci
 • včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte
 • do klubu přivádět pouze zdravé dítě
 • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny atd.)
 • v daných termínech platit členské příspěvky
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v klubu
 • respektovat pravidla klubu
 • informovat neprodleně zaměstnance klubu o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte v objektu klubu (šatna, zahrada, apod.)
 • při převzetí dítěte od zaměstnance klubu zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte- boule, modřina apod.) a neprodleně o tom informovat zaměstnance klubu
 • jsou povinni zkontrolovat své dítě, že do zařízení nenosí žádné věci, hračky apod.
 • v případě poškození majetku klubu dítětem mají rodiče povinnost projednat s koordinátorkou opravu či náhradu škody
 • jsou povinni aktivně účastnit se na chodu zařízení
 • jsou povinni dodat do zařízení potřebné oblečení a vybavení

8   PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v klubu pedagogové/průvodci, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.

Zařízení má ze zákona uzavřenou pojistku odpovědnosti.

V případě úrazu jsou rodiče telefonicky informování personálem zařízení.

Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv. Děti si do zařízení nenosí žádné předměty.

Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků
a postojů u dětí.

Spolu s dětmi vytváříme pravidla pro společné soužití. Ukazujeme dětem respektující způsob komunikace a spolu s respektováním vytvořených pravidel předcházíme projevům nepřátelství či násilí.

8.1   Pravidla společného soužití v zázemí LK

 • Chováme se k sobě i k vybavení klubu ohleduplně.
 • Všechny věci vracíme na místo k tomu určené.
 • Při práci se zahradním a dílenským náčiním je nutné zajistit dohled nad dětmi pověřenou osobou (pedagog/průvodce, zákonný zástupce) a dodržovat při manipulaci s ním pravidla bezpečného chování.
 • V areálu klubu třídíme odpad.
 • Do areálu klubu je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek.
 • Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, besídky, brigády, semináře, pronájmy aj.) se řídí tímto provozním řádem, který je k nahlédnutí v zázemí klubu.
 • Odpovědnost za děti při akcích konaných v klubu mají zákonní zástupci nebo osoby zmocněné k vyzvedávání dětí.
 • Pedagog/průvodce při odchodu odpojí varné konvice z elektriky, zavře okna, zhasne a zamkne vchod a branku.
 • Při provozu ohniště zajišťuje dozor pověřená osoba (pedagog/průvodce, zákonný zástupce) a dbá na to, aby se do ohniště nevstupovalo, aby se okolo ohniště chodilo pomalu a nevyndávaly se hořící předměty.
 • Při pobytu v areálu klubu berte ohled na sousedy (hluk po skončení akce, špatné parkování apod.), dobré vztahy se sousedy jsou pro nás velmi důležité.

9   REVIZE PROVOZNÍHO ŘÁDU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád LK Lesokruh upravovat a doplňovat.

Seznámení se s provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance klubu.

Změny v tomto provozním řádu nabývají účinnosti 1. 9. 2020

Příloha 1: Krizový plán

Příloha 2: Sanitační řád